please use Firefox, Opera  or Safari to view this document

Ἀλεξάνδρου Κ. Παπαδεροῦ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   (ἐπιλογή)

Alexandros K. Papaderos,   Publications (select.)

                                                                

Συντομογραφίες

Περιοδικές εκδόσεις

«ΑΝΑΓ»        «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», Περιοδικό  της  Ι. Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά)

ΔΚ               ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ, Περιοδικό της           Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης (ΟΑΚ)

ΧΚ                ΧΚ, Περιοδικό της  Ι. Μητροπόλεως  Κισάμου και  Σελίνου

ΧΚΣ              ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ, Αθήνα

ΧΦ               ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΦΩΣ, Περιοδικό της Μητροπόλεως  Κυδωνίας και Αποκορώνου

ÖF             ÖKUMENISCHES FORUM, Graz 

ÖR               ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU, Frankfurt/Μ

RGG             Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. Aufl., Tübingen 1998 – 2005

Εφημερίδες

Ηρακλείου

ΑΝΤ             ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

ΜΕΣ             ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΝΚ               ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΠΑΤ             ΠΑΤΡΙΣ

ΤΟΛ             ΤΟΛΜΗ

Ρεθύμνου

ΚΕ                ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΡΝ               ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Χανίων

ΑΛ               ΑΛΗΘΕΙΑ

ΑτΚ              ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά

ΔτΧ              ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, Χανιά

ΚΗΡ             ΚΗΡΥΞ, Χανιά

Ν.ΚΗΡ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ, Χανιά

ΧΕ                ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Χανιά

ΧΝ               ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΝ               ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, Χανιά

The English translation of some of the titles  is included in brackets []1953

«ΑΝΑΓ»

1.            Αἰώνιο ψάρεμα (Σεπτέμβριος 1953)[Eternal fishing, September 1953].

2.           Ὄνομα καί ἐσωτερική πραγματικότητα (Ὀκτώβριος 1953). [Name and inner reality, October 1953].

3.           Στῆς Ἀγάπης τό ἅγιο στρατί (Νοέμβριος 1953). [The holy path of Love, November 1953].

4.           Ἡλιόδοσμα  [ποίημα]  (Δεκέμβριος  1953). [Sungiven (poem), December 1953].

5.           Λυτρωτής (Δεκέμβριος 1953). [The Saviour, December 1953].
1954

«ΑΝΑΓ»

6.           Πρός ἀνέσπερο φῶς (Ἰανουάριος 1954). [Towards an never-failing light, January 1954].

7.           Πρός τό χαμένο παρελθόν (Φεβρουάριος 1954).[Towards the wasted past, February 1954].

8.            Ἀρνήσεις (Μάρτιος 1954). [Negations, March 1954].

9.           Σύμβολα ἀπό τήν πορεία τοῦ θανάτου (Ἀπρίλιος 1954). [Symbols from the course of deadh, April 1954]. 

10.        Τό νερό που φλογίζει τή δίψα (Μάϊος 1954). [The waters that lights up the thirst, May 1954].

11.        Κεῖνο πού μένει στό διάβα τοῦ κόσμου (Ἰούνιος 1954). [What remains in the course of the world, June 1954].

12.        Γενῆτε σεῖς τραυματιοφορεῖς (Ἰούλιος 1954). [Be stretcher - bearers, June 1954].

13.        Ὥς πότε; (Αὔγουστος 1954). [Until when?, August 1954].

14.        Μέτρον ἀγάπης (Σεπτέμριος 1954). [Measure of love, September 1954].

15.         Θεία σπορά (Ὀκτώβριος 1954). [Divine seed, October 1954].

16.        Τρέξε στά μνήματα (Νοέμβριος 1954). [Run to the tombs, November 1954].

17.        Σχέδια καί ὄνειρα (Δεκέμβριος 1954). [Plans and dreams, December 1954]. 1955

«ΑΝΑΓ»

18.        Ψυχική ἐγρήγορση (Ἰανουάριος 1955). [Soul awareness, January 1955].

19.        Ξεχασμένες ἀλήθειες (Φεβρουάριος 1955). [Forgotten truths, February 1955].

20.        Μακρόθυμοι (Μάρτιος 1955). [The forebearing, March 1955].

21.        Ἀνάσταση καί ζωή (Ἀπρίλιος 1955). [Resurrection and life, April 1955].

22.        Χριστιανικά ΣύμβολαΕίσαγωγή (Ἀπρίλιος 1955). [Christian Symbols: An Introduction, April 1955].

23.         Οἱ διαστροφεῖς  (Ἰούνιος1955). [The distortes, June 1955]. 

24.        Ἕνα γράμμα στούς Κρητικούς (Ἰούλιος 1955). [A letter to the Cretans, July 1955].

25.        Τρία κέντρα τῆς χριστιανικῆς πίστεως  (Αὔγουστος 1955). [Three Centers of Christian faith, August 1955].

26.        Στήν ὑπηρεσία τοῦ Ἀγαθοῦ (Αύγ. 55). [At the service of Good, Aug. 1955].

27.        Αὐτοί πού κατέχουν τά πάντα (Σεπτέμβριος 1955). [The ones that own everything, September 1955].

28.        Περιτομή...τῆς γέρικης θρησκευτικῆς ζωῆς μας (Ὀκτώβριος 1955). [Circumcisionof our senile religious life, October 1955].

29.         Wir sind doch Brüder!  [But we are brothers!, November 1955].

30.        Πνευματική ἑνότης (Νοέμβριος 1955). [Spiritual unity, November 1955].

31.        Χριστούγεννα (Γαλ. Δ΄ 4/7): Τό πλήρωμα τοῦ χρόνου (Δεκ.1955). [Christmas The fullness of time (Galat. 4:7), Dec. 1955].
1956

«ΑΝΑΓ»

32.        Γιά μιά ἰδεώδη κοινωνία (Ἰανουάριος 1956). [For an ideal society, January 1956].

33.         Unser Dienst, Menschen froh machen (Φεβρουάριος 1956). [Our diaconia, making people           happy (February 1956)].

34.        Οἱ Πατέρες καί ὁ κοινωνισμός των, Α' (Μάρτιος 1956). [The Fathers and their Social Theory and Praxis, I, March 1956].

35.        Οἱ Πατέρες καί ὁ κοινωνισμός των, Β' (Ἀπρίλιος 1956). [The fathers and their Social Theory and Praxis, II, April 1956].

36.        Οἱ Πατέρες καί ὁ κοινωνισμός των, Γ' (Μάϊος 1956). [The fathers and their Social Theory and Praxis, III, May 1956].

37.        Τό πρόβλημα τοῦ γάμου (Ἰούνιος 1956). [The problem of marriage, June 1956].

38.        Αἱ  "κοινωνικαί ὑποχρεώσεις" καί ἡ σύγχρονος ζωή (Σεπτ. 1956). [“Social obligations” and modern life, Sept. 1956].

39.         Τέχνη καί κοινωνία (Ὀκτώβριος 1956). [Art and Society, October 1956].

40.        Ὦ! ἀγαπημένε Θεέ, πόσον εἶσαι μακρυά (Δεκέμβριος 1956). [Oh, dear God, you are so far away, December 1956].
1957

«ΑΝΑΓ»

41.        Μανάδες φονιάδες (Μάϊος 1957). [Killer mothers, May 1957].

42.        Σοβαροί μπροστά στή ζωή (Ἰούνιος 1957). [Being serious in the face of life, June 1957].

43.        Φυγή ἀπό τήν πραγματικότητα (Σεπτέμβριος 1957). [Escape from Reality, September 1957].

44.        Μπροστά στά πεθαμένα μας ἰδανικά (Ὀκτώβριος  1957). [Facing our dead ideals, October 1957].

45.        Θά σωπάσωμε; (Νοέμβριος 1957). [Will we stop talking?, November 1957].1958

«ΑΝΑΓ»

46.        Παῦλος καί ἐλευθερία (Ἰανουάριος 1958). [Paul and Freedom, January 1958].

47.        Δορυφόροι  καί Θεός ( Ἰούλιος 1958) [Satellites and God, July 1958].

48.        Τό Δ' Διεθνές Συνέδριον Ὀρθοδόξων Νέων (Σεπτέμβριος 1958). [IV. International Convention of Orthodox Youth, September 1958].

49.        Ὑπακοή καί ἐλευθερία κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο  ΠΑΛΑΜΑΣ 41 (Θεσσαλονίκη 1958) 246-265. [Obedience and Freedom according to Apostle Paul, in: GREGOR PALAMAS 41, Thessaloniki 1958, 246-265].
1959

50.        Τό νόημα τῆς περισυλλογῆς, ΧΦ (Σεπτέμβριος 1959). [The meaning of recollection, XF (September 1959)].

51.        Μεταπολεμικά προβλήματα τοῦ Γερμανικοῦ Προτεσταντισμοῦ, ΧΦ 5 (Νοέμβριος 1959)  71 – συνέχεια σειράς άρθρων). [Postwar problems of German Protestantism –continuation of a series of articles, XF 5].
1960

52.         Μεταξύ προόδου καί βαρβαρότητος,  Ἀπόστολος Ἀνδρέας 461- 462 (11 και 18 Μαΐου 1960). [Between progress and barbarism, Apostle Andrew, Istanbul, (11 and 18 May 1960) 461- 462].

53.         Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ βιομηχανικοῦ ἀνθρώπου, ΧΚ 1 - 4 (1960) 12 – 13, 27 – 28, 37, 60 – 61. [The responsibility of the Church towards industrial society, XK 1 - 4 (1960) 12 – 13, 27 – 28, 37, 60 – 61].1961

54.         [Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο], Fritz Joachim von Rintelen, Προφύλαξη  ἀπό τήν ἀγωνία τῆς ζωῆς, ΧΚ 15  (1961) 212 – 213, (1962) 247 – 248. [Originally written in German: Fritz Joachim von Rintelen, Protection from the anguish of life, ΧΚ 15  (1961) 212 – 213, (1962) 247 – 248].1962 

55.    METAKENOSIS. Griechenlands kulturelle Herausforderung durch die    Aufklärung in der Sicht des Korais und des Oikonomos (Diss. Mainz 1962), 2. Aufl. in: Archiv für Vergleichende Kulturwissenschaft, hrsg. von Anton Hilckman, Bd. 6, Verlag Anton  Hain, Meisenheim am Glan 1970. [METAKENOSIS. The Cultural Challenge of Greece by the Enlightenment from the Point of View of Korais and Oikonomos (Doctoral Thesis, Mainz 1962)].

56.   Πίστις, Εὐχαριστία, Διακονία. Τό 79ον  Συνέδριον τῶν ἐν Γερμανίᾳ Ρωμαιοκαθολικῶν, Ἀπόστολος Ἀνδρέας  (5. 9. 1962  κ. ἑξ.  –Α΄ μέχρι ΙΓ΄). Faith, Eucharist, Diakonia. The 79th Convention of Roman-Catholics in Germany, Apostle Andreas, Istanbul (5. 9. 1962).1963

57.        Eine Frage überschattet meine Bewunderung, in: LEIBHAFTIGE ÖKUMENE, hrsg. von Christian Berg und Franz von Hammerstein, Lettner-Verlag, Berlin-Stuttgart 1963, 188-196. [One Question Overshadows my Admiration, in: LEIBHAFTIGE ÖKUMENE, ed. by Christian Berg and Franz von Hammerstein, Editions Lettner, Berlin-Stuttgart 1963, 188-196].

58.        Kirche und Gesellschaft in Griechenland, in:  Aktuelle Gespräche 4 (Bad Boll, 1963) 8-13. [Church and Society in Greece, in: Aktuelle Gespräche 4 (Bad Boll, 1963) 8-13].

59.         Aus der Geschichte und Gegenwart des Athos, Begegnung IX (1963).

[From History and Presence of Mount Athos, Begegnung IX (1963)].

60.        Tausend Jahre Athosrepublik, in: Der Konstantinsritter 3 (Oktober 1963) 1-6. [One Thousand Years Republic of Athos, in: Der Konstantinsritter 3 (October 1963) 1-6]. 

61.        Ἀποχαιρετισμός ἀπό τόν Spranger, XK 36 (1963) 147 – 149. [Farewell from Spranger, XK 36 (1963) 147 – 149].1964

62.         Griechenland von heute im Bild, Bericht über einen Bildvortrag, in: Reutlinger Nachrichten (7. Februar 1964).

[Greece Today in the Focus, report about a slide show, in: Reutlinger Nachrichten (7 February, 1964)].

63.         Papst und Patriarch auf dem Ölberg, in: Stimme der Arbeit, Stuttgart (8. 2. 1964) 3. [The Pope and the Patriarch on the Arlberg, in: Stimme der Arbeit, Stuttgart (8. 2. 1964) 3].

64.        Das liturgische Selbst - und Weltbewußtsein des byzantinischen Menschen, in: KYRIOS IV., No 3 (1964) 206 - 218. [The Liturgical View of the Self and the World of the Byzantine Person, in: KYRIOS IV., No 3 (1964) 206 – 218].

65.        [unter dem Pseudonym C.A. Lefkoritis],  Ein griechisches Problem: Gastarbeiter um der Mitgift Willen, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung (6.-7. Juni 1964). [(under the pseudonym C.A.Lefkoritis), A Greek problem: Foreign Workers for the Dowry´s Sake, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung (6-7 June, 1964)].

66.        Kulturelle Metakenosis und kirchliche   Diakonie, in: Kirche  in der Zeit XIX. 7 (Düsseldorf 1964) 328-331. [Cultural Metacenosis and Ecclesial Diaconia, in: Kirche in der Zeit XIX. 7 (Düsseldorf 1964) 328-331].

67.        Τό νόημα τῆς ἑκατονταετηρίδος, ΧΚ (1964) 131 – 132. [The meaning of the centenary, ΧΚ (1964) 131 – 132].
1965

68.        Κοραῆς Ἀδαμάντιος, Θρησκευτική καί Ἠθική  Ἐγκυκλοπαιδεία 7 (Ἀθῆναι 1965)  στ. 818-825. [Adamantios Korais, Encyclopedia of Religion and Ethics 7 (Athens 1965)  pp. 818-825].

69.        Das griechische Schulwesen und die Ausbildung für soziale Berufe in Griechenland, In: Der Konstantinsritter 14 (1965) 5-12. [The Greek School System and the Training for a Social Profession in Greece, in: Der Konstantinsritter 14 (1965) 5-12].
1966

70.         Λώκ Ἰωάννης, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 8 (Ἀθῆναι 1966) στ. 431-433.

71.         Μεννωνῖται, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 8 (Ἀθῆναι 1966) στ. 993-994.

72.         Πολιτισμός, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 10 (1966)  507- 514. Και ως ανάτυπον, Ἀθῆναι 1967.
1967

73.         Άγιον και βέβηλον, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967), 14 -15. [Holy and unholy, Great Encyclopedia of Paedagogics, HerderVol. 1 (Athens 1967), 14 -15].

74.        Ἀποκαλυπτική φιλοσοφία, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967), 340-341. [Apocalyptic Philosophy, Great Encyclopedia of Paedagogics-HerderVol. 1 (Athens 1967), 340-341].

75.         Αποκάλυψις, αλήθεια εξ αποκαλύψεως, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967) 441 – 442. [Apocalypse, Revealing Truth, Great Encyclopedia of Paedagogics - HerderVol. 1 (Athens 1967) 441 – 442].

76.         Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαιδεία - Herder,  τόμ. 1 (Αθήνα 1967) 486-489. [Autocephalous Church of Greece, - Herder, Vol. 1 (Athens 1967)  486-489].

77.        Ἐκκλησία καί μή Χριστιανικαί Θρησκεῖαι κατά τήν Β' Σύνοδον τοῦ Βατικανοῦ, «ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ», Χαριστήριον εἰς τόν Καθηγ. Π. ΧρήστουΘεσσαλονίκη 1967, 487-500. Το αυτό ως ανάτυπον, Θεσσαλονίκη 1967. [The Church and the non-Christian Religions at the II. Vatican Synod, “THEOLOGIKON SYMPOSION”, Thessaloniki 1967, 487-500].

78.        Συμμετοχή στήν οἰκουμενική ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ΧΚ  76 (1967) 99 – 100.– 100. [Participation in the Ecumenical History of the Church, XK 76 (1967) 99 – 100].

79.         Κωνσταντῖνος Κριάρης, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Σελίνου, Ἀνάτυπον ἐκ  τοῦ ἱστορικοῦ-λαογραφικοῦ περιοδικοῦ "Κρητική Ἑστία", Ἀθήνα 1967. [Konstantinos Kriaris, the leader of Selinon, Repr. from “Kritiki Estia”, Athens 1967].
1968

80.        Κοραῆς, Ἀδαμάντιος, Μεγάλη Παιδαγωγική Ἐγκυκλοπαίδεια - Herder,  τόμ. Γ΄ (Ἀθῆναι 1968) 491- 493. [Korais, Adamantios, Great Encyclopedia of Paedagogics - Herder, Vol. C (Athens 1968), 491- 493].

81.         Χριστιανισμός καί Πολιτισμός, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 12 (1968) στ. 187-190. [Christianity and Civilization, Encyclopedia of Religion and Ethics 12 (1968) pp. 187-190].

82.         Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαιδεία 12 (1968) 873-877. [Orthodox Academy of Crete, Encyclopedia of Religion and Ethics 12 (1968) 873-877].

83.        Πολιτισμός, Θρησκεία, Χριστιανισμός, Ἀθῆναι 1968. [Civilization, Religion, Christianity, Athens 1968].
1969

84.        Εὐχή λεχθεῖσα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Γωνιᾶς τήν 20ήν  Ἰουλίου 1969 ἐπί τῇ πορείᾳ τῶν Ἀστροναυτῶν εἰς τήν Σελήνην,  ΧΚ 98 (1969) 110. [Petition for the voyage of the first astronauts flying to the Moon, ΧΚ 98 (1969) 110].
1970

85.         Ορθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ διετίας 1968-1969,  Γωνιά 1970. [Orthodox Academy of Crete, ACTI9VITIES 1968-1969,  Gonia 1970].
1971

86.         ΔΙΑΛΟΓΟΙ  ΕΥΘΥΝΗΣ, Ι, Α',  1968-1970. Εκδότης: Αλέξ. Κ. Παπαδερός. Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης. Γωνιά Κισάμου Χανίων 1971. [DIALOGOI EFTHYNIS A(Dialogues of Responsibility I), 1968-1970. Publisher: Alex. K. Papaderos. Publications: Orthodox Academy of Crete Press. Gonia, Kisamos, Chania 1971].

87.          Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης. Τό Ἵδρυμα καί οἱ σκοποί του. ΔΙΑΛΟΓΟΙ  ΕΥΘΥΝΗΣ Α',  1968-1970,  Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Γωνιά Κισάμου Χανίων 1971, 66 - 87.[The Orthodox Academy of Crete. The Institution and its Goals. DIALOGOI EFTHYNIS Α' (Dialogues on Responsibility Ι., 1968-1970 Publisher: Alex. K. Papaderos. Publications: Orthodox Academy of Crete Press. Gonia, Kisamos, Chania 1971]., 66-87].

88.         La formation du peuple Chrétien pour le futur Grand Concile de lEglise Orthodoxe, EPISKEPSIS 23 (1971). [The preparation of the people of the Church for the Great Synod of the Orthodox Church].
1972

89.        Προσφώνησις τοῦ κ. Εἰρηναίου [κατά τήν ημέρα της ενθρόνησής του στη Μητρόπολη Γερμανίας], ΑΜΠΕΛΟΣ 5-6 (1972) 4. [Address to Mr. Irineos (on the day of his enthronement at the Metropolitan Church of Germany), AMPELOS 5-6 (1972) 4].

90.         Ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας, ΧΚ 129 (1972) 33 – 34. [Worthy of freedom, XK 129 (1972) 33 – 34].

91.        Ἀνάσταση καί ἐπανάσταση, ΧΚ 130 (1972) 49 - 50. [Ressurection and revolution, ΧΚ 130 (1972) 49 – 50].

92.        Ἡ διάκριση τῶν πνευμάτων, ΧΚ 131 (1972) 65 – 66. [The distinction of the spirits, XK 131 (1972) 65 – 66].

93.        Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων, ΧΚ 132 (1972) 81 – 82. [The collapse of the self-evident, ΧΚ 132 (1972) 81 – 82].

94.         Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ὁ Πατριάρχης καταλυτής, ΧΚ 133 (1972), 97 – 101. [The collapse of the self-evident. The Patriarch-catalyst.  ΧΚ 133 (1972), 97 – 101.]

95.        Ἀπό τήν κηδείαν τοῦ Πατριάρχου, ΧΚ 133 (1972) 109-110. [From the funeral of the Patriarch, ΧΚ 133 (1972) 109-110].

96.         Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς συντηρητής, ΧΚ 134 (1972) 113 - 114. [The collapse of the self-evident. Orthodoxy as a preserving force, ΧΚ 134 (1972) 113 – 114].

97.        Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἐκκλησία χωρίς Θεολογία; ΧΚ 135 (1972) 129 - 130. [The collapse of the self-evident. Church without Theology? ΧΚ 135 (1972) 129 – 130].

98.         Ὀμίχλη καί φῶς. Ἡ Μονή τῶν Βενεδικτίνων τῆς Σεφτόν Βελγίου, ΧΚ 135 (1972) 138 – 139. [Haze and light. The Benedict Church of Sefton, Belgium, ΧΚ 135 (1972) 138 – 139].

99.         Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ἡ κρίση τῆς Θεολογίας, ΧΚ 136 (1972) 145 - 146. [The collapse of the self-evident. The crisis of Theology, ΧΚ 136 (1972) 145 – 146].

100.      Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. "Τά πρῶτα ἀπῆλθεν...ἰδού καινά ποιῶ πάντα", ΧΚ 137 (1972) 161 - 162. [The collapse of the self-evident. "the first… had passed away,… I make all things new.", Rev.21, 4.5, ΧΚ 137 (1972) 161 – 162].

101.     Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας καί αἱ ἀπαιτήσεις τοῦ συγχρόνου κόσμου (Διορθόδοξον Θεολογικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης), ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 10 (1972). [The tradition of the Church and the exigences of the modern world (Διορθόδοξον Theological Symposium of Thessaloniki, APOSTLE TITOS 10 (1972).]

102.     Τό Ὑπόμνημα τῶν Καθολικῶν τῆς Βορματίας περί ἐπανακρίσεως τοῦ Λουθήρου (Πρόλογος -Μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο),  Χανιά 1972. [Memorandum of Βορματία on the re-interrogation of Luther (Prefece-Translation frot the German original), Chania 1972]

103.      Ἵδρυσις Ορθοδόξου Οἰικουμενικοῦ Ἰνστιτούτου, (πρόταση κατά το Διορθόδοξον Θεολογικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης,  Ἀπόστολος Τίτος 10 (1972) 195 - 199. [Establishment of the Orthodox Ecumenical Institute, Apostle Tito 10 (1972) 195 – 199]

104.      Weihnacht im "totenstillen Lärm", in:  Die Rheinpfalz, 23-12-1972, 1. Τό αὐτό: Der Konstantinsritter 32 (1973) 2. Τό αὐτό: Noel dans le  "bruit-selence de mort",(LE CHEVALIER CONSTANTINIEN).  ["Christmas in "the still Noise"].
1973

105.      Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Νῦν καί ἀεί. ΧΚ 138, (1973) 4 - 5. [The collapse of the self-evident. Now and forever. ΧΚ 138, (1973) 4 – 5]

106.     Ἡ κατάρρευση τῶν αὐτονοήτων. Ὄχι θρηνωδοί ἐρειπίων, ΧΚ 139 (1973) 17 – 18. [The collapse of the self-evident. Ὄχι θρηνωδοί ἐρειπίων, ΧΚ 139 (1973) 17 – 18]

107.     Ἀντιλαβοῦ, Σῶσον, Ἐλέησον, ΧΚ 140 (1973) 33 – 35. [Help us, ave us, have nercy on us, ΧΚ 140 (1973) 33 – 35]

108.     Griechenland braucht Arbeitskräfte. Probleme eines Herkunftslandes, Berliner Sonntagsblatt 18 (6.Mai 1973) 2. [Greece needs workers. Problems of a country of origin, Berliner Sonntagsblatt 18 (6 May, 1973) 2]

109.     Wovon leben die Menschen? Die Bibelarbeit vom 15. Deutschen Evangelischen Kirchentag, Düsseldorf 1973 (Bibelarbeit über Luk. 15, 20-23, zusammen mit Walter Hollenweger), Stuttgart - Berlin 1973,134 -144. Derselbe Text in: Deutscher Evangelischer Kirchentag Düsseldorf. Dokumente. Kreuz Verlag, Stuttgart-Berlin 1973, 143-147, 150-152. [From what do people live? Bible study of the 15th Evangelical Church Day, Düsseldorf 1973 (Bible study of Luk. 15, 20-23, together with Walter Hollenweger), Stuttgart - Berlin 1973,134-144. The same text in: Düsseldorf. Documente. Editions Kreuz, Stuttgart-Berlin 1973, 143-147,150-152.]

110.     Οἱ χριστιανικές Ἐκκλησίες μπροστά σέ νέα καθήκοντα. Ἀνακαθορισμός τῆς ἀποστολῆς τους, ΤΑ ΝΕΑ (Ἀθήνα, 6. Αὐγούστου 1973) 5. [Christian Churches facing new duties. Redefining their mission, TA NEA (Athens, 6 August, 1973)].

111.     Ἐπιβεβαιοῦται καταφρόνησις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ΧΝ (22. Δεκ. 1973). [The contempt to human rights is confirmed, ΧΝ (22. Dec. 1973)]

112.     Tό Β΄ Διεθνές Συνέδριον τῆς «Ἑταιρείας τοῦ Δικαίου τῶν Ἀνατ. Ἐκκλησιῶν» ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης, Ἀπόστολος Τίτος 10 (1973) 181 – 187. [The 2nd International Convention of in the Orthodox Academy of Crete, Apostle Tito (1973) 181 – 187].
1974

113.     Integration oder Rückwanderung - eine Alternative?, in: DIE INNERE MISSION 9/10 (1974) 404 - 408. [Integration or Repatriation – An Alternative?, in: DIE INNERE MISSION 9/10 (1974) 404 - 408.]

114.      L' Academie Orthodoxe de Crete, Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου 3 (1974) 123-126.

115.     Τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ΧΚΣ 38 (1974), 1 καί 4. [The fullness of time, XKS 38 (1974), 1 and 4].                        
1975

116.     Τό πνευματικό κέντρο τῆς Μεγαλονήσου μέ διεθνῆ ἀκτινοβολία (συνέντευξη) Περιοδικό ΚΡΗΤΗ, (25. Ἰαν. 1975). [The spiritual center of Crete enjoys international recognition (interview) KRITI magazine, (25. Jan. 1975)]

117.     Orthodoxy and Economy. A Dialogue with Alfred Müller-Armack, in: SOCIAL COMPASS, (International Review of Socio-Religious Studies) XXII, 1975/1, 33-66.

118.      Ὀρθοδοξία καί Οἰκονομία. Διάλογος μέ τόν Alfred Müller-Armack, Μετάφρασις ἐκ τοῦ ἀγγλικοῦ πρωτοτύπου ὑπό Ἰσμήνης Κριάρη [βλπ. Προηγούμενο, transl. of the 117], ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Ἐπιμ. Γ. Μαντζαρίδου,  Θεσσαλονίκη 1975, 83 - 165.

          -Τό αὐτό σέ μορφή βιβλίου: Ὀρθοδοξία καί Οἰκονομία, Θεσσαλονίκη 1975.

119.      Ἡ χριστιανική εὐθύνη στόν κόσμο πού ἔρχεται, στο περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ 146 (1975) 3027 εξ. (μέχρι  σελ. 3090). [The responsibility of Christianity in the world to come, periodical of the Metropolitan Church of Gortyna and Arcadia, ANAGENNISIS 146 (1975) 3027-3090]

120.     Συμπεράσματα καί προτάσεις τοῦ συνεδρίου Θεολόγων Καθηγητών Κρήτης, ΑΠΟΣΤ. ΤΙΤΟΣ (Ἡράκλειον, Δεκ. 1975) 259-260.[Conclusions and proposals of the conference of Theological Teachers of Crete, Apostle Tito (Heraklion, Dec. 1975)

121.     Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, Γωνιά Χανίων 1975 (πολυγραφημένη ἔκδοση). [(The Orthodox Academy of Crete, Gonia Chania 1975)].
1976

122.     Ἡ Ἐκκλησία στή διακονία τῆς εἰρήνης, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 59 (Θεσσαλονίκη1976) 254-258. [The Church at the service of peace, GRIGORIOS O PALAMAS 59 (Θεσσαλονίκη1976) 254-258]

123.      "ΓΙΑΧΒΕ ΓΙΡΕ": Ὁ Κύριος λαμβάνει πρόνοιαν, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 49 (Μάρτιος 1976) 3. ["ΓΙΑΧΒΕ ΓΙΡΕ": Ὁ Κύριος λαμβάνει πρόνοιαν, CHRISTIAN WORLD 49 (March 1976) 3.

124.     Die Botschaft vom Frieden ist immer aktuell, weil sie allein Ζukunft ermöglicht, in: Die Εvangelische Frau 12 ( Neustadt-Pfalz Dez.1976) 3-4. [The message of peace is always up-to-date, because only this makes the future possible, in: Die Εvangelische Frau 12 (Neustadt-Pfalz Dez.1976) 3-4.]

125.      Προσφώνηση πρός τόν Μ. Στασινόπουλον, Ἡ παράκρημνη πορεία τοῦ ἀνθρώπου, Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Γωνιά Κισάμου - Χανιά 1976, σελ. 5 -7. (Address to M. Stasinopoulos, The precarious course of man, Publications of the Orthodox Academy of Crete, Gonia Kisamos, Chania 1976, pp. 5 -7].

126.     Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης, Γωνιά Χανίων (1976). [The Orthodox Academy of Crete, Gonia Chania (1976)].
1977

127.     Gonia: Orthodoxe Akademie von Kreta. Frühgemüse für Kreta, in: Deutsches Allgemeines Sontagsblatt 5 (30. Januar 1977) 11. [Gonia: Orthodox Academy of Crete. Early Vegetables for Crete, in: Deutsches Allgemeines Sontagsblatt 5 (30 January 1977) 11.]

128.     Ἡ Σύνοδος σέ σχέση μέ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί τόν κόσμο, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 9 (1977) 180 -190. [The Synod in Relation with the Congregation of the Church and with the World, Apostle Tito 9 (1977) 180 -190].

129.      [Εκδ.], Τά νέα Πανεπιστήμια. Προβλήματα όργανώσεως και ἀναπτύξεως,  Γωνιά Χανίων 1977. [(Pub.), [The new Universities. Problems of Organization and Development, Gonia Chania 1977].
1978

130.     Orthodoxe Akademie von Kreta - Unsere Arbeit 1968 – 1977, Gonia/Chania. [The Orthodox Academy of Crete – Our work 1968 – 1977.]

131.     Θρησκεῖες καί εἰρήνη στή Μεσόγειο,  ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ  (Χανιά, 12-2-1978). [Religions and Peace in the Mediterranean, XN Chania 12-2-1978].

132.     Ἡ Μάχη τῆς Κρήτης, ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ   (Μάϊος - Ἰούνιος 1978). [The Battle of Crete, KRITIKI ESTIA (May-June 1978)].

133.     Προσφώνηση...πρός τά μέλη τῆς Β' Συνάξεως τῶν Ἑλλήνων Βιβλικῶν Θεολόγων, ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2-3 (1978) 97-98. [Salutation... tho the members of the 2nd Conference of the Greek Theologiens on Biblical Studies, Buletin of Biblical Studies 2-3 (1978) 97-98].

134.      Ποιό εἶναι τό μέλλον τῆς προίκας στήν Ἑλλάδα;  ΚΗΡ (Χανιά, 18-5-1978). [What is the Future of the Dowry in Grece? ΚΗΡ (Chania, 18-5-1978).]   

135.      Ἀπό τή Μάχη τῆς Κρήτης. Ὁμιλία στήν Κάντανο, ΧΚ 196 (1978) 104-106. [From the Battle of Crete. Speech at Kandanos, XK 196 (1978) 104-106]

136.     Das Volksleben auf Kreta einst und noch!, Chania  1978. [The life of the people of Crete, then and now!, Chania 1978.]

137.     Um Freiheit  und Wahrheit. Die Kirche Kretas, in: MERIAN / KRETA (Hamburg 4. XXXI/C  4701 EX/1978) 53-60. [For freedom and truth. The Church of Crete, in: MERIAN / KRETA(Hamburg 4. XXXI/C 4701 EX/1978) 53-60.]

138.      Die Liturgische Diakonie, Otterbach  1978.

-      Πρβλ. SOP  No 33, Dec. 1978. [Liturgical Diaconia, Otterbach 1978. Cf. SOP No 33, Dec. 1978.].
1979

139.     Liturgical Diaconia, in: Mid-Stream XVIII, 2 (1979) 134-141.

140.     Auf dem Weg zu einer  europäischen Sozialpolitik - im Horizont unserer Schau des Reiches Gottes, Ökumenische Vereinigung der Akademien und Laieninstitute in Europa, INFORMATIONSBRIEF VIII. (März 1979) 27-31. [On the way to a European social policy – on the horizon of our view of the Kingdom of God, Ecumenical Association of Christian Academies and Laity Centers in Europe, Bulletin VIII. (March 1979) 27-31.]

141.     Ὁ ἐσχατος κύκλος, ΧΑΝΙΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, 3. Ἰουνίου 1979. [The ultimate circle, XN 3 June 1979].

142.     Τό Συμβούλιον Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ Η' Γενική Συνέλευσή του στήν Κρήτη (Ὀκτώβριος 1979). [The Confrence of European Churches and its VIII. General Assembly in Crete (October 1979)].
1980

143.     Liturgical Diaconia, in: An Orthodox Approach to Diaconia. Consultation on Church and Service, Orthodox Academy of Crete, November 20-25, 1978, WCC, Geneva 1980, 17-46.

144.      Sozio-kulturelle Aspekte der EG - Erweiterung. Griechenland als Vermittler. Referat gehalten am 12. Juni 1980 im EG - Kommissionsgebäude,  Orthodoxe Akademie von Kreta, Chania 1980. [Socio-Cultural Aspects of the EC – Expansion. Greece as an inter-mediary. Speech held on June 12, 1980 in the building of the EC Commission, Orthodox Academy of Crete 1980.]

145.      Ἡ Μάχη καί ἡ Ἀντίσταση τῆς Κρήτης, ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ τ. 254-255 (1980). [The Battle and the Resistance of Crete, KE, 254-255 (1980)].

146.     Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης. Πρώτη Δεκαετία (1968 -1977), Γωνιά Χανίων 1980, 1-70. [Orthodox Academy of Crete. The first decade (1968 -1977, 1-70)].
1981

147.     The “gadfly” on trial : The “political” commitment of the World Council of Chutches, in : VOICES OF UNITY. Essays in honour of Dr W. A. Visser ‘t  Hooft on the occasion of his 80th birthday, WCC, Geneva 1981, 78 -91  (1983 second printing).

148.      Die “Pferdebremse” vor Gericht. Zum Streit um das “politische” Engagement des ÖRK, in: Ökumenische Rundschau 4 (1981) 408-425. [The “Gadfly” on Trial: The “political” commitment of the World Council of Churches, in: Ökumenische Rundschau 4 (1981) 408-425.]

149.     Τό Ἀρκάδι καί ὁ ἄνθρωπος τῆς Κρήτης τόν καιρό τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, τεύχη 272-273 (Ἀθήνα 1981). Το αυτό ως ανάτυπον, Ἀθῆναι 1981. [Arkadi and the Cretans during the holocaust, KE, is. 272-273 (Athens 1981)].

150.      Ἡ παράδοση τῆς Κρήτης καί ἡ ἐπιβίωσή της, Ἀθήνα 1981 [ Ἀνάτυπο ἀπό τά Πρακτικά τοῦ Α' Πανελλήνιου Συνεδρίου Κρητικῶν Σωματείων]. [The Tradition of Crete and its Survival, Athens 1981 (Reprint from the Minutes of the 1st Panhellenic Conference of Cretan Associations].

151.      Γλῶσσα καί Πολιτισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς διασπορᾶς, ΚΡΗΤΗ 94 (1981) 45-46, 95 (1981) 45-46. [Language and Civilization of the Greek Diaspora, KRITI 94 (1981) 45-46, 95 (1981) 45-46].

152.     Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης. Τό Ἵδρυμα καί οἱ σκοποί του, Γωνιά Κισάμου Χανίων 1981 (Πρβλ. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, 1971). [The Orthodox Academy of Crete. The Foundation and its Goals, Gonia Kissamou Chania 1981].

153.     Λειτουργική Διακονία. κοινωνική ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας στό σύγχρονο κόσμο. Πρακτικά  Διορθοδόξου Διασκέψεως. Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Χανιά 1981. [Liturgical Diakonia. The social mission of the Church in the modern world. Minutes of Interorthodox Consultation, Publications of the Orthodox Academy of Crete, Chania 1981].

154.     Εὐχαριστιακή ὑπέρβαση τῆς Ἱστορίας (εἰσήγηση στό ἑλληνο-βουλγαρικό Συμπόσιο Σόφιας, 1980), ΧΕΙΡΑΨΙΑ 28 (Ἅγιος Νικόλαος Κρήτης, 1981) 195-206. [The eucharistian transgression of History (Address at the Greek-Bulgarian Symposiun of Sofia, 1980, Cheirapsia 28 (Ag. Nikolaos Kriti, 1981) 195-206].
1982

155.     Τό Ὀρθόδοξο γένος τῶν Βουλγάρων, ΣΥΝΑΞΗ 3 (1982). [The Orthodox People of Bulgaria, SYNAKSIS 3 (1982)].

156.     Εὐρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας. Κρήτη - Γαῦδος. ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 284 - 285  (1982) 421-431. [Euromediterranean Youth Center/ Crete-Gavdos, KE 284 - 285  (1982) 421-431].

157.     Προσφώνηση κατά την τελετή ανακηρύξεως του Παντελή Πρεβελάκη σε Εταίρον της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, στον τόμο: Η Κρήτη εορτάζει τον Πρεβελάκη, Έκδ. Φιλολογικού Συλλόγου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χανιά 1982, 87 – 90. [Salutation to Pantelis Prevelakis for becoming a Member of the Orthodox Academy of Crete. In vol: Crete celebrates Prevelakis, Pub. of Philological Association Chrysostomos, Chania 1982, 87 – 90].

158.     Grußwort [bei der Einweihung des Martin-Niemöller-Hauses], aus: Ökumenische Tage Mainz (16.- 19.9.). Wählt das Leben. Miteinander leben, voneinander lernen. Für eine menschliche Zukunft, hg. von  Reinhard Hinzel, (1982) 300-303. Vgl. Arnoldshainer Akzente (2’ 84) 9-10. [Address, at: Ökumenische Tage Mainz/ Ecumenical Days Mainz (16 – 19 Sept). Choose Life. Live together, learn from one another. For a human future, ed.by Reinhard Hinzel, (1982) 300-303.]
1983

159.     [Εκδ.], Ν. Δασκαλάκη, ᾨδαί πνευματικαί, Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, Γωνιά Χανίων 1983. [(Edit.), N. Daskalaki, Spiritual odes, Publication of the Orthodox Academy of Crete, Gonia, Chania 1983].

160.      Μουσικολογικό Ψυχογράφημα, στο παραπάνω βιβλίο, ιβ' - ιε'. [Musicological Psychogram, in the above book, XII-XV].

161.     Ἡ διδασκαλία τῆς Ἱστορίας τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῶν Θρησκευτικῶν, Συζήτηση, Ἐκπαιδευτικοί Ὁμογενεῖς, 58 - 67. [The Teaching of the History of Civilization and of the Religion. Dialogue with Teachers from the Greek Diaspora, 58 – 67].

162.     Die Orthodoxe Akademie von Kreta in Gonia Chania, Gonia 1983. [The Orthodox Aademy of Crete in Gonia Chania, Gonia 1983].

163.     Skizzen aus dem Leben kretischer Priester, in: Wenn Theologie praktisch wird, Festschrift für Hauptpastor H. J. Quest, hrsg. von J. Sonnenberg, Steinkopf Verlag, Stuttgart 1983, 230-245. [Sketches from the Life of Cretan Priests, in: Wenn Theologie praktisch wird, Festschrift for Main Pastor H.J. Quest, ed. by J. Sonnenberg, editions Steinkopf, Stuttgart 1983, 230-245.]

164.     Orthodoxe Akademie von Kreta, in: Ökumene-Lexikon, Frankfurt/M., 1983, 32-33. [Orthodox Academy of Crete, in: Ökumene-Lexikon, Frankfurt/M.,1983, 32-33.]

165.     Diakonie II, Orth. Sicht, in: Ökumene-Lexikon, Frankfrtu/M., 1983, 245-247. [Diaconia II, The Orthodox View, in: Ökumene-Lexikon, Frankfurt/M., 1983, 245-247.]

166.     Nicht am Volk und am Leben vorbei. Reflektionen über Rezeption, in: Una Sancta 3 (1983) 207 - 216 { Referat  zu den BEM-Texten bei der VI. Vollversammlung des ÖRK in Vancouver, 1983}.[1] [Not Passing by the People and Life. Reflections on Reception, in: UNA SANCTA 3 (1983) 207 – 216 (Address concerning the BEM-papers at the VIth General Assembly of the WCC in Vancouver, 1983).]

167.     Grußwort, in: ÖKUMENISCHE TAGE, Mainz 1983, 300-303. [Address, in: ÖKUMENISCHE TAGE, Mainz 1983, 300-303.]

168.     Τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ΧΕΙΡΑΨΙΑ 40 (Νοέμβριος -Δεκέμβριος 1983) 397 - 398. [The Fullness of Time, Cheirapsia 40 (November-December 1983) 397 – 398].

169.     Η Συνέλεση τοῦ Βανκούβερ ὅπως τήν εἶδαν ἐκπρόσωποι τῶν  Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 172 (1. 12. 1983) 7. [The Vancouver General Assembly [of the World Council of Churches] as seen by the representatives of the Orthodox Patriarchates, Ekklisiastiki Alitheia 172 (1. 12. 1983) 7].

170.      Αγώνας από τη Γωνιά για ένα παγκόσμιο βήμα της Ορθοδοξίας, ΧΚΣ 146  (1983) 4 – 5 και 23. [Gonia fights to be a world level tribune for Orthodoxy, XKS 146  (1983) 4 – 5 and 23].
1984

171.     L État Socialiste et l Église en Grèce : Le Danger de l Autojustification (Interview), SOP 84 (Janvier 1984) 8-10. [ The Socialist State and the Church in Greece : The danger of self-justification, SOP 84, Paris (Jan. 1984) 8-10].

172.      Ἀπόψεις διά τάς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἰς τήν Ἑλλάδα σήμερον, ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 308 (1984) 6-7.[2] (πρβλ. SΟΡ, Ιαν. 1984). [Opinions on the relations between Church and State in Greece today, Episkepsis 308 (1984) 6-7]

173.     Μουσικολογικό Ψυχογράφημα. Ἀλέξανδρος Παπαδερός γράφει γιά τό Νίκο Δασκαλάκη, ΑΓΩΝΑΣ (Χανιά, 13 και 15-5-1984). [Musicological psychogram. Alexandros Papaderos writes about Nikos Daskalakis, Agonas, Chania, 13 and 15-5-1984].

174.     Ecumenism as Celebration, in: Faith and Faithfulness. Essays on contemporary ecumenical themes. A tribute to Philip A.  Potter, WCC, Geneva 1984, 28 - 39.

175.     Baptism, Eucharist, Ministry, in: The Ecumenical Review 36, 2 (1984) 193 - 203.

176.     Some Thoughts on Reception: Not Forgetting the People and Life, in: MID - STREAM XXIII.1 (1984) 51 - 63.

177.      Οἰκουμενισμός: Κλήση καί πρόκληση, Ἐκδόσεις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης,  Γωνιά Χανίων 1984. [Ecumenism: Calling and Challenge, Publications of the Orthodox Academy of Crete, Gonia, Chania 1984].

178.      Τό «ΠΙΣΤΕΥΩ» χωρίς  «ΦΙΛΙΟΚΒΕ», ΕΝΟΡΙΑ 717 (1984) 219 – 220. [The Creed of faith without filioque, ENORIA 717 (1984) 219 – 220].

179.     Grußwort bei der Einweihung des Martin-Niemöller-Hauses am 31.August 1984, in: Arnoldshainer Akzente 2 (1984) 9-10. [Address at the inauguration of the Martin-Niemöller-House on 31 August 1984, in: Arnoldshainer Akzente 2 (1984) 9-10.]

180.     Αναζήτηση λόγου παραμυθίας και ελπίδας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 3 (1984) 44. [In search of fairytale and hope, Oikonomikos Tachydromos 3 (1984) 44].
1985
 

181.     Jesus  Christus  -  Herr der  einen Welt und der einen Kirche. Reflektionen zu Kol.1, 15-23, in: ÖF 8 (1985) 131 - 149. [Jesus  Christ – Lord of the One World and the One Church. Reflections on Kol.1, 15-23, in: ÖF 8 (1985) 131 - 149.]

182.     Plurale und doch EINE Welt, in: ÖKUMENISCH LERNEN.  Ein  Dank an Werner Simpfendörfer, Bad Boll 1985, 151 - 161. [A Plural       World, but ONE World, in: ÖKUMENISCH LERNEN. A Thank You to Werner Simpfendörfer, Bad Boll 1985, 151 - 161.]

183.     Ökumene auf dem Prüfstand, ÖRF – Ökumenische Morgenfeier, 27. Jänner 1985, 1-19. [Oikumene on the Test Stand, ORF – Ecumenical Morning Celebration, 27 January 1985, 1-19.]

184.     Προς έναν υπεύθυνο Τουρισμό, ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ 171 (1985) 7.[Towards a responsible tourism, TA CHRONIKA KISAMOU KAI SELINOU 171 (1985) 7].

185.     Διακονία και κοινωνικό Κράτος, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 68 (1985) 408-415.
1986

186.      Μεταποιήσατε το «ὕδωρ τῆς χολῆς» σε ύδωρ ζωῆς, ΔΚ 2 (1986) 9. [Transform the water of choler into water of life, DK 2 (1986) 9].

187.     Zeithistorische Betrachtungen zur Entwicklung Kretas. Referat in der Orthodoxen Akademie Kretas am 11.6. 1986, in: Kreta – eine griechische Insel, in: Arnoldshainer Protokolle 2 ΄87, 40-43. [Historical Reflections on the Development of Crete. Lecture at the Orthodox Academy of Crete on 11 June, 1986, in: Crete – a Greek Island, in: Arnoldshainer Protokolle 2 ΄87, 40-43.].

188.     Εγκαίνια του παρεκκλησίου της Ο.Α.Κ., ΔΚ 2 (1986) 12. [Opening of the Chapel of the OAC, DK 2 (1986) 12].

189.     Quo vadis, Europa?, ΔΚ 3 (1986) 17-18.

190.      Θ΄Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ΔΚ 3 (1986) 24. [IX. General Assebly of the Conference of European Churches, DK 3 (1986) 24].

191.     Η Ορθόδοξος Ακαδημία του Νέου Βαλάμο, ΔΚ 4 (1986) 29 -30. [The Orthodox Academy of New Valamo, DK 4 (1986) 29 -30]. 

192.      Ian Cameron, ΑΡΚΑΔΙ (ἐλεύθερη ἀπόδοση Α.Π. από τα Αγγλικά), στο περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου ΜΑΡΤΥΡΙΑ 92 (1986) ;;; [Ian Cameron, Arkadi, periodical MARTYRIA of the Diocese of Kydonia and Apokoronas 92 (1986)].

193.      Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Ἁγίων Ἱεραποστόλων, μνήμη καί ὑπόμνηση, Θεσσαλονίκη 1986. Το αυτό στο περιοδικό Ὀρθόδοξη Παρουσία, ΙΘ-Κ (1986) 14 – 17 και  ΚΑ-ΚΒ (1986) 42 - 45. [Remembering and annotating Kyrillos and Methodios, Thessaloniki (1986) 14 – 17, and  ΚΑ-ΚΒ (1986) 42 – 45].

194.     Σημεία τριβής κατά την εφαρμογή Εκπαιδευτικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, στον τόμο: Οι Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο. Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 11 - 13 Ιουλίου 1982. Επιμέλεια Α. Καζαμία, Μ. Κασσωτάκη, Ρέθυμνο 1986, 277 - 283. [Friction points during the application of Educational Reforms in Greece. Panhellenic Convention of Pedagogics. Orthodox Academy of Crete, 11-13 July 1982, Rethymno 1986, 277 – 283].

195.      Der Bischof in der Zeitenwende. Fragen aus der  Orthodoxie  zum heutigen Amtsverständnis der Kirche(n) in:  DIAKONIA. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche, Grünewald / Herder (1986/3) 174 - 178. [The Bishop in the Change of Times. Questions from Orthodoxy on Today´s Understanding of the Church´s/ Churches´ Office, in: DIAKONIA. International Periodical on the Praxis of the Church, Grünewald/Herder (1986/3) 174-178.]

196.     Our Ecumenical Diaconia - Both Large and Small, in: HOPE IN THE DESERT. The Churches’ United Response to Human Need, 1944-1984, Edited by Kenneth Slack, 1986 19 WCC, Geneva 1986, 91 - 106.

197.      Παιχνίδι με το φως και το σκότος, ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ (Αθήνα) Δεκ. 1986,  5. [Playing with light and dark, TA CHRONIKA KISAMOU KAI SELINOU (Athens), Dec. 1986,  5].

198.      Makrodiakonia, Jumalan Kansan tehtävä  ajassamme, in: Aamun Koitto No 23 (1986) 379 – 380.
1987
 
               

199.      Μετά ταύτα, ΔΚ 5 (1987) 33-34. [After all that, DK 5 (1987) 33-34]

200.     Υπέρτερα κριτήρια, ΔΚ 6 (1987) 41-42. [Ulterior Criteria, DK 6 (1987) 41-42].

201.     Ελληνίδες εργάτριες «συμψάλλουν» με τον Μπετόβεν!, ΔΚ 6 (1987) 48. [Greek Women-workers chant along with Beethoven! DK 6 (1987) 48].

202.     Πονεῖν ἀνόητα;   Ένα ερώτημα για τα «τέκνα τοῦ Ἀβραάμ», ΔΚ 7 (1987) 49-52. [Suffering in vain? A question for the “Children of Abraham”, DK 7 (1987) 49-52].

203.     Διακονιάρης για τους άλλους (Πολύδωρος Βαρδουλάκης), ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ Ιούνιος – Ιούλιος, (Αθήνα 1987)  3. [A beggar for others (Polydoros Vardoulakis), TA CHRONIKA KISAMOU KAI SELINOU June-July, (Athens 1987) 3].

204.      Makrodiakonia. Jumalan Kansan tehtävä  meidän aikanamme, in: DIAKONIA 3 (Helsinki 1987)  4-7.

205.      De Staat, De Tijd (17. April 1987) 34-35.

206.     Makrodiakonia: Ein Auftrag für das Volk Gottes im Kontext unserer Zeit, in: Una Sancta 42 (1987 /1) 69 - 73. [Macrodiaconia: A Task for the People of God in the Context of Our Time, in: Una Sancta 42 (1987/1) 69 - 73.]

207.     The Challenge of Racisme. Some Aspects of Orthodox Belief and Experience, in: Catalysing Hope for Justice, a tribute to C.I.Itty, ed. by W.R.Schmidt, WCC, in Association with Christian Conference of Asia, Singapore - Geneva 1987, pp. 33-42.

208.     Contribution to: Diakonia 2000 – Called to be Neighbours. Larnaca, 1986, WCC Geneva 1987, 58 - 61.

209.     Anfragen an Victorio Araya Guillén, in:  UNA  SANCTA 2 (1987) 141-144 (zur DIAKONIA 2000, WCC Geneva 1987). [Questions for Victorio Araya Guillen, in: UNA SANCTA 2 (1987) 141-144 (ad DIAKONIA 2000, WCC Geneva 1987).]

210.      Die Lima-Texte zu Taufe, Eucharistie und Amt als Schritte zur Einheit? In: Am Beginn des theologischen Dialogs. Dokumentation des römischen, des Wiener und des Salzburger Ökumenismus. Festschrift zum 75. Geburtstag von Theodor Piffl-Perçeviḉ mit einem Geleitwort von  Erzbischof Karl Berg. Bd. 10 der PRO ORIENTE – Publikationen, Innsbruck-Wien 1987. [The Lima-Texts on Baptism, Eucharist and Office as Steps Towards Unity? In: At the beginning of the theological dialogue. Documentation of the Roman, the Viennese and the Salzburgese ecumenism. Festschrift for the 75th birthday of Theodor Piffl-Perçeviḉ with a foreword by Archbishop Karl Berg. Vol. 10 of the PRO ORIENTE publications, Innsbruck-Wien 1987.]

211.     Geburt, Hochzeit und Tod auf Kreta, in:  Sympathie Magazin Europa Nr 18 (Griechenland verstehen) Thomas Gaitanides (Redaktion), Starnberg 1987/1993/1997, 40-43. Vgl. Lieber Gast,  36-37. [Birth, Wedding and Death on Crete, in: Sympathie Magazin Europa Nr 18 (Griechenland verstehen /Understanding Greece). Thomas Gaitanides (Editorial work), Starnberg 1987/1993/1997, 40-43. Cf. Dear Guest, 36-37.]
1988

212.      Οδοιπορικό της Ασίας, ΔΚ 9 (1988) 67-80. [Asian Itinerary (January 7 to March 15, 1988 DK 9 67-80 (transl. from the greek orig.]

213.     Πριν από 20 χρόνια!, ΔΚ 10 (1988) 81.[20 years ago! DK 10 (1988) 81].

214.     J P I C  και  C F C, ΔΚ 10 (1988) 82-83. [J P I C  and C F C, DΚ 10 (1988) 82-83].

215.     BEZ TROJTSY NIET NADAZDY NA PERESTROJKY («Χωρίς Τρόϊτσα [Αγία Τριάδα] δεν υπάρχει ελπίδα για περεστροϊκα») ΔΚ 11 (1988) 89-91. [Without the Trinity there is no hope of perestroika, DK 11 (1988) 89-91].

216.      «Δικαιοσύνη καί εἰρήνη κατεφίλησαν», ΔΚ 12 (1988) 97 - 98. [“Righteousness and peace will kiss each other”, DK 12 (1988) 97 - 98].

217.     «Τα μαύρα Όρη της Κρήτης»,  ΔΚ 12 (1988) 103. [The black mountains of Crete, DK 12 (1988) 103]

218.     Αναπτυξιακή Εταιρεία Σελίνου, ΔΚ 12 (1988) 104. [ Association for the Development of Selinon, DK 12 (1988) 104]

219.     Die liturgische Diakonie. Diakonie in biblisch-theologischer Sicht, in: K. Raiser (Hr.), Ökumenische Diakonie, Eine Option für das Leben, Frankfurt am Main 1988 (ÖR 57) 104 -116. [The Liturgical Diaconia. Diaconia in a biblical-theological view, in: K. Raiser (Ed.), Ökumenische Diakonie, Eine Option für das Leben, Frankfurt am Main 1988 (ÖR 57) 104 -116.]

220.     Άγιο και βέβηλο, Παιδαγωγική και Ψυχολογική  Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. [The holy and the unholy, Encyclopedia on Pedagogics and Psychology, Ellinika Grammata]

221.     Αποκάλυψη, αλήθεια εξ Αποκαλύψεως, Παιδαγωγική και Ψυχολογική  Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.                                  [Apocalypse, Revealing Truth, Encyclopedia on Pedagogics and Psychology, Ellinika Grammata]

222.     Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Ελλάδος, Παιδαγωγική και Ψυχολογική  Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.[Autocephalous Church of Greece, Encyclopedia on Pedagogics and Psychology, Ellinika Grammata].

223.     Η εκτέλεση της Μαίρης, ΧΚΣ 204 (1988) 3. [The execution of Mary, XKS 204 (1988) 3].

224.     Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης. Δεύτερη Δεκαετία (1978 -1988), 1-175, Χανιά 1988. [Orthodox Academy of Crete. Second Decade (1978-1988, 1-175)].
1989

225.     Οράματα και παροράματα, ΔΚ 13 (1989) 105. [Visions and over-sights, DK 13 (1989) 105].

226.     Ενορία-Κοινότητα-Περιφέρεια, ΔΚ 13 (1989) 112. [Parish-Community- Region, DK 13 (1989) 112]

227.     PURIFICATIO (Μια άλλη άποψη για την κάθαρση), ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (Αθήνα, 20 Ιουλίου 1989) 18. [Purificato (An other view)], Eleftherotypia (Athens 20 July 1989) 18].

228.     Η Συνέλευση της Βασιλείας, ΔΚ 14 (1989) 116 - 117. [The Assembly of Basel, DK 14 (1989) 116 – 117].

229.     «Ἐνωτιζόμενοι τήν ἀγωνίαν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου», ΔΚ 15 (1989) 121 - 117. [Perceiving the agony of the contemporary Man, DK 15 (1989) 121 – 117].

230.     Ανασκόπηση και προοπτική , ΔΚ 16 (1989) 129 - 130. [Review and perspective, DK 16 (1989) 129 – 130].

231.      Στον Χαλκηδόνος Μελίτωνα: Ώρα σου καλή, ΔΚ 16 (1989) 132 - 133. [To the Metropolitan of Chalcedon Meliton: Farewell, DK 16 (1989) 132 – 133]

232.     Προς νέους από τη Σοβ. Ένωση,  ΔΚ 16 (1989) 136. [To the Youth of the Soviet Union, DK 16 (1989) 136].

233.      El monacato hoy en el Patrircado de Constantinopla, in: Vida Religiosa  66 (1989 /1) 223 - 230.

234.        Μιά άλλη άποψη για την κάθαρση, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (Αθήνα, 20. Ιουλ. 1989) 18.

235.      An der Metamorphosis Europas mitwirken, in: Verantwortung der Kirche für Europa. Interdisziplinäre Gespräche zwischen Orthodoxen und Katholiken (in der Orthodoxen Akademie Kretas), H. Krätzl, A. Papaderos, R. Plaschka, I. Weismeyer (Hg.) Religionspädagogisches Institut, Wien 1989, 9 - 10. [Taking Part in the Metamorphosis of Europe, in: Responsibility of the Church for Europe. Interdisciplinary talks between Orthodox and Catholics (in the Orthodox Academy of Crete), H. Κrätzl, A. Papaderos, R. Plaschka, I. Weismeyer (Ed.) Institute for Religious Education, Vienna 1989, 9 - 10.]

236.      Drei Bilder - drei diakonische Aufgaben für die Kirchen Europas, in: ''Dein Reich  komme'' - Konferenz Europäischer Kirchen, Genf 1989. [Three Pictures – Three Diaconical Tasks for the Churches of Europe, in: „Thy kingdom come” – Conference of European Churches, Geneva 1989.]

237.     Χρήστος Λεβεντάκης, ΚΗΡ (Χανιά) 25. Νοεμβρίου [Christos Leventakis, KHR (Chania) 25 November].
1990
 

238.     Εκκλησία και Καζαντζάκης, ΧΝ, 24. Ιαν. 1990. [Kazantzakis and the Church, XN, 24 Jan. 1990].

239.      (Alexander Madaritis, Pseudonym für A. K. Papaderos), Der friedfertige Streiter Irineos. Ein Mann der Kirche, steinalt und ewigjung, ist die größte Hoffnung für Kreta, in: MERIAN (2. Feb. 1990/C 4701E) 44-48. [(Alexander Madaritis, pseudonym for A.K. Papaderos), The Peaceable Fighter Irineos. A Man of the Church, old as the hills and eternally young, is the biggest hope for Crete, in: MERIAN (2. Feb. 1990/C 4701E) 44-48.]

240.     Noch ist der Gast ein Geschenk, in: MERIAN (2. Feb. 1990/C 4701E) 50-54. [Still, the Guest is a Gift, in: MERIAN (2. Feb. 1990/C 4701E) 50-54.]

241.     ΚΡΗΤΗ 2020, ΔΚ 17 (1990) 141 – 142. [Crete 2020, DK 17 (1990) 141 – 142].

242.     Οδοιπορικό στη Γεωργία,  ΔΚ 18 - 19 (1990) 154 -157. [Travelogue in Georgia, DK 18 - 19 (1990) 154 -157]

243.      Σύγχρονες εικόνες από τη Γεωργία, ΤΟ ΒΗΜΑ (Αθήνα, 21. Οκτ. 1990). [Contemporary images from Georgia, TO VIMA (Athens, 21 Oct. 1990)].

244.     Κραυγή στην έρημο, ΔΚ 20 (1990) 161. [A cry in the desert, DK 20 (1990) 161].

245.      Τί κωλύει με βαπτισθῆναι; , ΔΚ 20 (1990) 164. [What is to prevent my being baptized?"  (Acts 8:36), DΚ 20 (1990) 164]

246.     Κράτησε ψηλά το ήθος και το χατήρι της Κρήτης. Προσλαλιά κατά την κηδεία του Αλέξη Μινωτή στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, ΔΚ 20 (1990) 166. Το αυτό, ΧΚΣ 226 (1990) 9. [Funeral speech for Alexis Minotis at the Cathedral of Athens, DK 20 (1990) 166].

247.      Η Ζ΄ Γεν. Συνέλευση του Π.Σ.Ε.,  ΔΚ 20 (1990) 167. [The VII. General Assembly of  the World Council of Churches,  ΔΚ 20 (1990) 167].

248.     Η παρακαταθήκη του ήθους, ΚΗΡ (Χανιά) 23. Αυγ. 1990. [The legacy of ethos, KHR (Chania) 23 Aug 1990].
1991

249.     Arkadi Golf, ΔΚ 21 (1991) 169. [Arkadi Golf, DK 21 (1991) 169]

250.     Από τη  Ζ΄ Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε.,  ΔΚ 21 (1991) 173. [From the VII. General Assembly of  the World Council of Churches, ΔΚ 21 (1991) 173.]

251.     Μνήμη Μάχης, μάχη για την ειρήνη και τη ζωή,  ΔΚ 22  (1991) 177 - 178. [Remembering the Battle: Battle for peace and life, ΔΚ 22  (1991) 177 - 178.].

252.     Εσμοί  -ισμών και Ορθοδοξία, ΔΚ 23-24  (1991) 185 - 186. [Swarm of  -isms and Orthodoxy, DK 23-24  (1991) 185 – 186].

253.     FACE TO FACE”. Literature and Art in the renewal of the Church’s Mission. A Project of the Orthodox Academy of Crete, in: International Rewiew of Mission, Vol. LXXX, No. 317, January 1991, CWME/WCC, Geneva.

254.     Die sakramentale Struktur der Heilsverwirklichung. Das Handeln der Kirche in der sakramentalen Heilsverwirklichung nach orthodoxer Sicht, in: ÖF 14 (Graz  1991 ) 33 - 55. [The Sacramental Structure of the Realization of Salvation. The Action of the Church in the Sacramental Structure of the Realization of Salvation according to the Orthodox View, in: ÖF 14 (Graz 1991 ) 33 - 55.]

255.     Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes in der "säkularen" Welt, in: OF 1 (München 1991) 31– 48. [244. Life by the Strength of the Holy Spirit in the "Secular" World, in: OF 1 (Munich 1991) 31– 48.]

256.     Erneuerung im Sinne des göttlichen Heilsplans, in: Diakonie 1(1991) 5 -11. [245. Renewal Within the Meaning of the Divine Plan of Salvation, in: Diakonie 1(1991) 5-11.]

257.     Μεταμόρφωση και παραμόρφωση του πολιτισμού στην Κρήτη, ΑτΚ 31 Ιουλ.-7 Αυγ. 1991. Το αυτό ΚΗΡ 4-10 Αυγ. 1991,  ΧΕ 1-7 Αυγ.1991, ΜΕΣ 2-4 Αυγ. 1991. [Transformation and distortion of the civilization on Cretan. ΑτΚ 31 Jul.-7 Aug. 1991. Id. ΚΗΡ 4-10 Αug. 1991,  ΧΕ 1-7 Αug.1991, ΜΕΣ 2-4 Αug. 1991.].

258.     Grusswort an die Mitglieder der Studienkonsultation der KEK, OAK 7.-14. Oktober 1991, in: Praktische Aspekte der Mission der Kirche in  einem sich wandelnden Europa, KEK Genf 1993, 14. [Address to the Members of the study-consultation of CEC, OAC 7-14 October, 1991, in: Praktische Aspekte der Mission der Kirche in einem sich wandelnden Europa, CEC Geneva 1993, 14.].

259.   Εσμοί -ισμών και Ορθοδοξία, ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ 23-24 (1991) 185. [Swarm of  -isms and Orthodoxy, DIALOGOI KATALLAGIS 23-24 (1991) 185.].

260.   Ο Θεός να φυλάει τους Αλβανούς, ΧΕ, 12. Δεκ. 1991. [God may watch over the Albanians, ΧΕ, 12. Δεκ. 1991.].
1992

261.   Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ΚΗΡ (Χανιά) 21. Φεβρ. 1992. [The Orthodox Church of Albania becomes a member of the Conference of European Churches, ΚΗΡ (Chania) 21. Feb. 1992.

262.   Ο  Θεός ενώνει,  ΔΚ 26 (1992) 201. [God unites, ΔΚ 26 (1992) 201].

263.   Ευχαριστήρια αντιφώνηση, ΔΚ 26 (1992) 206 - 207. [A reply of thanks, ΔΚ 26 (1992) 206 - 207].

264.   Η Ι΄ Γεν. Συνέλευση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Κ.Ε.Κ.)  ΔΚ 27 (1992) 213 – 214. [The X. Gen. Assembly of the Conference of European Churches DΚ 27 (1992) 213 – 214].

265.   Προσφώνηση προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον,  ΔΚ 28 (1992) 220 και 222. [Address to the Ecumenical Patriarch Bartholomaios, DΚ 28 (1992) 220 και 222].

266.   Γραμπούσα – Ο Ερημίτης της Μεσογείου, ΚΡΗΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (Ρέθυμνο) 18. Ιαν. 1992. [Grambousa-the hermit of the Mediterranean, KRIT.EPITHEORISI (Rethimno 18 Jan 1992.]

267.   Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης. Ἡ πρώτη εἰκοσαετία καί ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Φιλαδελφείας Βαρθολομαίου εἰς  Ἑταῖρον τοῦ Ἱδρύματος, "ΤΕΡΤΙΟΣ" - ΟΡΘ. ΑΚΑΔ. ΚΡΗΤΗΣ, 1992. [Orthodox Academy of Crete. The first twenty years and the nomination of Bartholomaios of Philadelphia as a Fellow of “TERTIOS” institution the Foundation – TERTIOS - , Orthodox Academy of Crete, 1992, 1-175.]

268.   Ένα τελευταίο γράμμα στη Φωτεινή Ανουσάκη, ΚΗΡ, 17.6. 1992. Το αυτό, ΧΕ, 18. 6. 1992. Το αυτό, ΧΚΣ, έκτακτη έκδοση, Φθινόπωρο 1992, 5. [Last letter to Fotini Anousaki, ΚΗΡ, 17.6. 1992. Id, ΧΕ, 18. 6. 1992. Id, ΧΚΣ, special edition, Autumn 1992, 5.].
1993

269.   Στο κατώφλι της Γ΄ Χιλιετίας,  ΔΚ 29 (1993)  225 - 126. [On the threshold of the 3rd millennium, DΚ 29 (1993)  225 – 126.]

270.   Από τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Ε.Κ.,   ΔΚ 29 (1993) 230. [From the workings of the Central Committee of the Conference of European Churches, DΚ 29 (1993) 230.]

271.   Ορθοδοξία και Ευρώπη, ΔΚ 30 (1993) 236. [Orthodoxy and Europe, DΚ 30 (1993) 236.]

272.   Παγκόσμια Διάσκεψη των Χριστιανικών Ακαδημιών στην Αμερική,  ΔΚ 30  (1993) 247. [World Conference of the Christian Academies in America, DΚ 30  (1993) 247.]

273.   Δόξα - Ειρήνη - Ευδοκία, ΔΚ 31 (1993) 249. [Glory-Peace-Gracious Will, DΚ 31 (1993) 249.]

274.   Ο Ειρηναίος Γαλανάκης και η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης. Η Αρχιερατεία του Ειρηναίου Γαλανάκη στη Γερμανία, στον τόμο: Η Κρητη γιορτάζει τον Ιεράρχη Ειρηναίο Γαλανάκη..., έκδοση της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, Χανία, Μάρτιος 1993, 18 – 27. [Irineos Galanakis and the Orthodox Academy of Crete. The prelacy of Irineos Galanakis in Germany, in vol: Crete celebrates the Hierarch Irineos Galanakis…, publication of the Historical, Laographical and Archaeological Society of Crete, Chania, March 1993, 18-27.]

275.     Chairman's Report. More precisely, a plea for ecumenical defiance!, in: Conference of European Churches - Minutes of the Meeting of the Central Committee, Geneva 1993, 48 - 57.

276.     Η Ενωμένη Ευρώπη και η εθνική μας ταυτότητα. Κείμενα-παρεμβάσεις σε Μαθητικό Συνέδριο στην Ορθόδοξο Ακαδημία  Κρήτης,  Ηράκλειον 1993. [United Europe and our national identity. Texts and Intervenes at a Student Conference held at the Orthodox Academy of Crete, Heraklion 1993.]

277.     Ökumenische Hoffnungen für Europa an der Schwelle zum Dritten Jahrtausend, in: ÖF 16 ( Graz 1993) 33-47. [Ecumenical Hopes for Europe at the Threshold to the Third Millenium, in: ÖF 16 (Graz 1993) 33-47.]

278.     Παιδαγωγικές πτυχές του εμπερίστατου της Ορθοδοξίας (Εισήγηση στο Παγκρήτιο Θεολογικό Συνέδριο του Συνδέσμου Κρητών Θεολόγων, 1993) στο συλλογικό έργο: Το εμπερίστατο της Ορθοδοξίας,  Σπήλι  Ρεθύμνης (1993) 137-138. [Pedagogical aspects of the present difficulties of Orthodoxy (Lecture at the Pancretan Theological Conference of the Cretan Theologs Union, 1993) at: The present difficulties in the Orthodox World, Spili, Rethimnon (1993) 137-138.]

279.     Eλληνική Παιδεία και Ευρώπη (διάλογος με μαθητές)  Εφημ. ΜΕΣ, 17. και 18. Δεκ. 1993, σελ. 8. [Greek Education and Europe (dialogue with students) ΜΕS, 17. and 18. Dec. 1993, p. 8.]
1994

280.     «Unsere christlichen Türken...», ΔΚ 32 (1994) 257 – 258. [Our Christian Turks, DΚ 32 (1994) 257 – 258.]

281.      Θρησκείες και ειρήνη στη Μ. Ανατολή, ΔΚ  35 (1994) 285 – 287. [Religions and peace in the Middle East, DΚ  35 (1994) 285 – 287.]

282.     Ο Μοναχισμός και το μέλλον της Ευρώπης, ΔΚ  34 (1994) 273. [Monastic life and the future of Europe, DΚ  34 (1994) 273.]

283.     Κριτήρια γιά τήν ἀναδιοργάνωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως κατά τόν Ν. Νησιώτη, στόν ἀναμνηστικό τόμο: Νικόλαος Ἀγγ. Νησιώτης, Θρησκεία, Φιλοσοφία καί Ἀθλητισμός σέ διάλογο, Ἀθῆναι 1994, 278 -286. [Criteria for the restructuring of Ecclesiastical Education according to N. Nisiotis, in the memorial volume: Nikolaos Agg. Nisiotis, Religion, Philosophy and Sports in discourse, Athens 1994, 278-286.]
1995
 

284.      VERSÖHNUNG - Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens, in: ÖF 18, (Graz 1995)119-135 [Referat bei der gemeinsamen Sitzung der Vollversammlung des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (Concilium Conferentiarium Episcoporum Europae, CCEE) und des Zentralausschusses der Konferenz Europäischer Kirchen ( KEK), 11.-14. Mai 1995 in Assisi]. [RECONCILIATION – Gift of God and Source of New Life, in: ÖF 18, (Graz 1995) 119-135 (Address held at the joint meeting of the General Assembly of the Conference of the (Roman-Catholic) Bishops of Europe (Concilium Conferentiarium Episcoporum Europae, CCEE) and the Central Committee of the Conference of European Churches (CEC), 11-14 May 1995 in Assisi)].

285.     Eucharistie und Diakonie in orthodoxer Sicht, DIAKONIA   3 (1995) 176-182. [Eucharist and Diaconia from the orthodox point of view, DIAKONIA 3 (1995) 176-182.]

286.      Europa aus griechisch-orthodoxer Sicht, ΚΑΙΡΟΣ. Τόμος τιμητικός στον Ομότιμο Καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόικο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή - Τμήμα Θεολογίας, Επιστημονική Επετηρίδα, Τόμος 5 - Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 607-639. [Europe from a Greek-Orthodox point of view, KAIROS. Festschrift for Professor emer. Damianos Ath. Doikos, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Theology – Department of Theology, Epistimoniki Epetirida, Vol. 5 – Thessaloniki 1995, pages 607-639.]

287.     The Euromediterranean Youth Centre: Towards World Citizenship and Global Responsibility, in: Towards a War-Free World. Proceedings of the Forty-Fourth Pugwash Conference on Science and World  Affairs, Kolymbari, Crete, Greece 30 June – 6 July 1994, World Scientific 1995, pp.139 – 142.

288.     Kreta und Bad Boll, in: Aktuelle Gespräche 4 (Evang. Akademie Bad Boll, Dez. 1995), 21-22. [Crete and Bad Boll, in: Aktuelle Gespräche 4 (Evang. Akademy Bad Boll, Dec. 1995), 21-22.]
1996

289.     ῼΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΚ 40 (1996, ένθετο μετά τη σελ. 324).[3] [ODE TO THE APOCALYPSE OF JOHN, DΚ 40 (1996, inset after p. 324).

290.     Καταλλαγή, ΔΚ 41 (1996) 329. [Reconciliation, DΚ 41 (1996) 329.]

291.     Ναι στην αλήθεια, ΔΚ 42 (1996) 337. [“Yes to the truth, DΚ 42 (1996) 337.]

292.     Χρονικών διάλογοι...[με τον Νίκο Μαρκάκη], ΧΚΣ 267                                (1996) 3 και 14. [Dialogues on Chronicles(with Nikos Markakis, ΧΚS 267 (1996) 3 and 14.]

293.     [Theodor Strohm],  "Διάλογοι Καταλλαγῆς" - Dialoge der Versöhnung. Interview mit Prof. Alexandros  Papaderos, in:  Ruprecht -Karls - Universität Heidelberg. Diakoniewissenschaftliches  Institut  der Theologischen Fakultät. Diakonie im ökumenischen Kontext, Nr. 29, 1995/1996, 4 -11. [(Theodor Strohm), Dialogues of Reconciliation. Interview with Prof. Alexandros Papaderos, in: Ruprecht -Karls – University Heidelberg. Institute for Diaconia of the Theological Faculty. Diakonie im ökumenischen Kontext, No. 29,1995/1996, 4-11.]
1997

294.     Γραφείον τελετών το μιτάτο, ΧΚΣ 275 (1997) 13. [Funeral parlour “the Mitato”, ΧΚS 275 (1997) 13.]

295.     Το Γεωργιανό πρόβλημα, ΔΚ 45 (1997) 371 - 372. [The Georgian problem, DΚ 45 (1997) 371 - 372.]

296.     Καταλλαγή: Δωρεά του Θεού και πηγή νέας ζωής. Οι Οικουμενικές Συνελεύσεις του Graz (Β΄ Ευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση  KEK - CCEE  και 11η  Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ), ΔΚ 45 (1997) 372 - 374. [Reconciliation. A gift from God and a source of new life. Τhe Ecumenical Assemblies of Graz (2nd European Ecumenical Assembly CECCCEE and 11th General Assemby of the Conference of European Churches), DΚ 45 (1997) 372 - 374.]   

297.     Συνήλθε  η νέα Κεντρική Επιτροπή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ΔΚ 47 (1997) 388 - 389. [Meeting of the new Central Committee of the Conference of European Churches, DΚ 47 (1997) 388 - 389.]

298.      Πρώτο ευρωπαϊκό σεμινάριο για την ανάπτυξη Ορθοδόξων Ακαδημιών, ΔΚ 47 (1997) 389. [First European Seminar on the development of Orthodox Academies, DΚ 47 (1997) 389.]

299.     Pluralität und Wahrheitsanspruch. Von der Verschiedenheit religiöser Kulturen zu einer Kultur religiöser Verschiedenheit, στο συλλογικό έργο EUROPABILDER. Die Bedeutung der Religionen für die Europäische Integration, Evang. Akademie Loccum 1997,  73-78. [Plurality and the Claim of Truth. From the Diversity of Religious Cultures to a Culture of Religious Diversity, in the joint work EUROPABILDER (Pictures of Europe). The Significance of the Religions for European Integration, Evangelical Academy Loccum 1997, 73-78.]

300.     Καταλλαγή. Δώρο του Θεού καί πηγή νέας ζωής, Μετάφραση Ιω. Πέτρου,  ΚΑΘ' ΟΔΟΝ 12 (Θεσσαλονίκη 1997) 21-34. [Reconciliation. A gift from God and a source of new life, Transl. I. Petrou, KATH’ ODON 12 (Thessaloniki 1997) 21-34.

301.     Wie immer geredet wurde, so haben wir auch zu reden!, Pastoralamt der Erzdiözese Wien (Hg.) 1997. [The Way They Always used to Speak, We Have to Speak, Too! Pastoral Office of the Archdiocese Vienna (Ed.) 1997.]

302.     Kreta II. Kirchengeschichte, Herder Lexikon für Theologie und Kirche,1997, 439-440. [Crete II. Church History, Herder Lexicon for Theology and Church, 1997, 439-440.]

303.     Diakonisch-soziale Aspekte des griechisch-orthodoxen Verständnisses vom Menschen, von der Welt und der Geschichte, in: Theodor Strohm (Hrsg.) Diakonie in Europa. Ein internationaler und ökumenischer Forschungsaustausch, Veröffentlichungen des Diakoniewissenschaftlichen Instituts an der Universität Heidelberg Band 8, Heidelberg 1997, 112-139. [Diaconical-Social Aspects of the Greek-Orthodox Understanding of Man, the World and History, in: Theodor Strohm (Ed.) Diaconia in Europe. An International and Ecumenical Exchange of Research, Publications of the Institute for Diaconia at the University of Heidelberg vol.8, Heidelberg 1997, 112-139.]

304.     Νίκος Καζαντζάκης, ΧΕ, (25. Οκτ. 1997) 8. [Nikos Kazantzakis, ΧΕ, (25. Oct. 1997) 8.]

305.     Θρησκεῖες καί Πολιτισμοί. Σύγκλιση, σύγκρουση, διάλογος, στον τόμο: Ὀρθοδοξία καί τῶν πάντων ἑνότης. Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος 1997, 199-207. [Religions and Civilizations. Convergence, conflict, dialogue. In Vol: Orthodoxy and the unity of all. Koutloumousion Monastery’s Publications, Mountain of Athos 1997, 199-207
1998

306.     30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Του κόσμου ο πόνος, πόνος μου κι οι χάρες του χαρές μου, ΔΚ 50 (1998) 407. [30 times THANK YOU! The suffering of the world is my suffering and the joys of the world are my joys, DΚ 50 (1998) 407.]

307.     Η Καινή Διαθήκη για το παιδί, ΔΚ 50 (1998) 423-426. [The New Testament for children, DΚ 50 (1998) 423-426.]

308.      Die Winde Kretas und der Oikumene. Reflektionen zu Apg 27, in: Orthodoxie in Begegnung und Dialog. Festgabe für Metropolit Augoustinos, hrsg. von Anastasios Kallis und Bischof Evmenios (Tamiolakis) von Lefka unter Mitarbeit von Ines Kallis, Theophano Verlag, Münster 1998,  85-92. [The Winds of Crete and the Oikumene. Reflections on Acts 27, in: Orthodoxy in Meeting and Dialogue. Festive Publication for Metropolitan Avgoustinos, ed. by Anastasios Kallis and Bishop Evmenios (Tamiolakis) of Lefka, with the cooperation of Ines Kallis, Theophano Editions, Münster 1998, 85-92.]

309.      Αuf einem gespannten Seil tanzen, ANSTÖSSE; Evang. Akademie Hofgeismar 3 – 4 (1998) 8-9. [Dancing on a Tightrope, ANSTÖSSE, Evangelical Academy Hofgeismar 3-4 (1998) 8-9.]

310.     Οι νεοφανείς αιρέσεις, ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ 378 (1998) 186-190. [The emerging heresies, ANAPLASIS 378 (1998) 186-190.]

311.     Γλώσσα και Πολιτισμός, Εφημερ. ΜΕΣ, Ηράκλειον, 10. Απριλίου 1998, σελ. 12-13, 11. Απριλίου, 12-13, και 12. Απριλίου 12. [Language and Civilization, ΜΕS, Heraklion, 10. April 1998, pp. 12-13, 11. April, 12-13, and 12. April 12.]

312.     Ο.Α.Κ.: Συμβολή στην προβολή του τόπου μας στο εξωτερικό, ΧΚΣ (1998) 7. [O.A.C.: Contribution to the promotion of our country overseas, ΧΚS (1998) 7.]

313.     Αλέξανδρος Κονταδάς, ΕΛΛΩΤΙΑ 7 (Χανιά 1998) 349-354. [Alexandros Kontadas, ELLOTIA 7 (Chania 1998) 349-354.]

314.     Προσφώνηση πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖον στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης (20. 11. 1992) στον τόμο: Ι.Μ.Χατζηφώτης, ΦΑΝΑΡΙ - ΚΡΗΤΗ, Αθήνα 1998, 204 - 208. [Address to His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomaios at the Orthodox Academy of Crete (20. 11. 1992) in Vol: Ι.Μ.Hatzifotis, FANARI- KRITI, Athens 1998, 204 - 208.]
1999

315.     Η ζωή επικράνθη!, ΔΚ 52 (1999)427 -428. [The life was bittered!, DΚ 52 (1999)427 -428.]

316.     Μια ευλογημένη σκέψη, ΔΚ 53 (1999) 447. [A blessed thought, DΚ 53 (1999) 447.]

317.     Η εκκλησιαστική εκπαίδευση και ο κόσμος που έρχεται, ΔΚ 54 (1999) 461 – 462. [Ecclesiastical education and the world to come, DΚ 54 (1999) 461 – 462.]

318.     «Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος...», ΔΚ 55 (1999) 463. [“In the beginning was the word…”, (John 1:1),  DΚ 55 (1999) 463.]

319.     Ο γενικός προσανατολισμός της Παιδείας, οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και ο ρόλος της θρησκευτικής αγωγής, ΔΚ 55 (1999) 472 – 473. [The general orientation of Education, the challenges of globalization and the role of religious education, DΚ 55 (1999) 472 – 473.]

320.     "Μένομεν ἀκλόνητοι...". Το Ακρωτήρι συνεχίζει να διδάσκει. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΑΝΙΑ 34-37 (1999) 3 - 12. [“We remain rock steady…”. We still learn from Akrotiri. PNEVMATIKA CHANIA 34-37 (1999) 3 - 12.]

321.     Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος», Χανιώτικη Ελευθεροτυπία, 18. Ιουνίου 1999, 10. [“Eleftherios Venizelos” Foundation, Chaniotiki Eleftherotypia, 18 June 1999, 10.]

322.     ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ (1912 – 1089) στο βιβλίο: Α. Δεικτάκη, Χανιώτες Λαϊκοί  Μουσικοί που δεν υπάρχουν πια, Καστέλλι Κισάμου 1999, σελ. 116. [CHRISTOS LEVENTAKIS (1912-1989) in: A. Deiktaki, Cretan Folk Musicians that no longer live, Kastelli Kissamou 1999, p. 116.]

323.      Erinnerungen für die Zukunft, in: Gurney R. (Hg) 40 Jahre KEK, Genf 1999, 74–79. Το αυτό: Memories for the future; in: Gurney R. (Ed.)  CEC at 40, Geneva 1999, p. 68-73. Το αυτό:  Mémoires pour le futur, in: Gurney R. (éd)  La KEK a 40 ans, KEK Genève 1999, 71- 77.

324.     The Contemporary Orthodox Church: Challenged and Responding, REFORMED REVIEW 52.3 (1999) 225 – 234.

325.      Καταστροφή των τριών χωριών στα πλαίσια της Αντίστασης στο Σέλινο, ΧΚΣ 305 (1999) 8 και 14. [The destruction of the “Three Vilages” during the Resistance at Selinon, ΧΚΣ 305 (1999) 8 and 14.]   

326.     ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ. ΟΥΚ ΟΙΔΑ Α ΟΙΔΑ,  Τεῦχος Α’,  Εκδόσεις Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Χανιά 1999. Β΄ έκδοση, αναθεωρημένη – εμπλουτισμένη, Χανιά 2001. Γ΄ έκδοση, αναθεωρημένη – εμπλουτισμένη, Χανιά 2002. [ELLIN LOGOS (GREEK WORD), Publications of the Orthodox Academy of Crete, Chania, 1999], 2. Edit. 2001, 3. Edit. 2002.]

327.      Greek you already know. Le grec que tu connais deja. Dir schon bekanntes Griechisch. Греческий, который ты уже знаешь., Chania 2002.   
2000

328.     «Ἐγώ έξελεξάμην ὑμᾶς».  Ένα σχόλιο για τις πρόσφατες εκλογές, ΔΚ 56 (2000) 475. [ “I chose you. A comment on recent elections, DΚ 56 (2000) 475.]

329.     Η παρακαταθήκη του παρελθόντος για το παρόν και το μέλλον της ενοριακής ζωής, ΔΚ 56 (2000) 482 - 483. [The legacy of the past for the present and the future of parish life, DΚ 56 (2000) 482 - 483.]

330.     Το «βιβλίον της ζωής», ΔΚ 57 (2000) 487 – 488. [The “book of life”, DΚ 57 (2000) 487 – 488.]

331.     Ο Νικόλαος Β. Τωμαδάκης και τα Χανιά, ΔΚ 57 (2000) 499. [Nikolaos V. Tomadakis and Chania, DΚ 57 (2000) 499.]

332.     «Ταῦτα λάλει  καί παρακάλει καί ἔλεγχε μετά πάσης ἐπιταγῆς· μηδείς σου περιφρονείτω» (Τίτ. 2, 15) ΔΚ 58 (2000) 509.[Declare these things; exhort and reprove with all authority. Let no one disregard you.” Titus 2:15 [DΚ 58 (2000) 509]

333.      Μικροδιακονία και μακροδιακονία, ΔΚ 59 (2000) 522-524. [Microdiakonia and macrodiakonia, DΚ 59 (2000) 522 -524.] 

334.     Η Αφροδίτη, ο Σέργιος και η Ευρώπη, ΔΚ 59 (2000) 534. [Venus, Sergio and Europe, DΚ 59 (2000) 534.]

335.     La diaconie liturgique, in: Parole orthodoxe, cerf/SOP, Paris 2000, 339-350. [The liturgical Diaconia, in: Parole orthodoxe, cerf/SOP, Paris 2000, 339-350.]

336.     Biblische und Theologische Grundlagen der Caritas, in: W. Lazewski/H.Pompey/H.Skorowski (Hrsg)  Caritas Cristi urget nos. Caritas w Europie w trzecim tysicieciu [Caritas in Europa im 3. Jahrtausend]. Internationaler Caritaswissenschaftlicher Kongreß. Warszawa, 22.-26. 9. 1999.  Warszawa 2000, 101- 108. [Biblical and Theological Fundamentals of the Caritas, in: W.Lazewski/H.Pompey/H.Skorowski (Eds.) Caritas Cristi urget nos. Caritas in Europe in the 3rd Millenium. International Congress on the Science of Caritas. Warszawa, 22.-26. 9. 1999. Warszawa 2000, 101- 108.]

337.     Ανθρώπινα Δικαιώματα στην παρούσα κοινωνία, στον τόμο: Τέταρτος κύκλος Διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, 8.-9. Ιουνίου 2000, Κωνσταντινούπολη 2003, σελ. 91 – 100.  [Human Rights in present Society, in: At the Fourth Dialogue between the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and European Democrats and the Ecumenical Patriarchate, Robert Schuman Foundation for Cooperation, Istanbul 2003, pp.82-88].

338.       Ανθρώπινα δικαιώματα στη σὐγχρονη κοινωνία,  ΜΕΣ (21. Ιουνίου 2000) 16 – 17. Το αυτό, ΚΗΡ (4. και 5. Ιουλίου 2000).

339.     Eine theologische Reaktion, in: Konferenz Europäischer Kirchen,  Die Rolle der Kirchen im Prozess der europäischen Integration - eine Suche nach gemeinsamen europäischen Werten, Jasi, Rumänien, Oktober 2000, 28-33. [A Theological Reaction, in: Conference of European Churches, The Role of the Churches in the Process of European Integration – A Search for Common European Values, Jasi, Rumania, October 2000, 28-33.]

340.     Η ΟΑΚ εμπνέεται και καθοδηγείται από τον επίσκοπο, ΧΕ, 22. Αυγ. 2000. [The OAC is inspired and guided by the Bishop, ΧΕ, 22. Aug. 2000].
2001

341.     Προσφώνηση την Κυρικαή της Ορθοδοξίας, ΔΚ  60 (2001) 541 και 544. [Address on the Sunday of Orthodoxy , DΚ  60 (2001) 541 and 544.]

342.     Βιοηθική και Υγεία,  ΔΚ  60 (2001) 545 - 546. [Bioethics and Health, DΚ  60 (2001) 545 - 546.]

343.     Σαλευθήσονται τα θεμέλια της γης; ΔΚ  61 (2001) 552. [Shall the foundations of the earth be shaken? DΚ  61 (2001) 552.]

344.     Θεός οὐ μυκτηρίζεταιΔΚ  62 (2001) 568. [God is not mocked”, Galatians 6:7,  DΚ  62 (2001) 568].

345.     Η κρητική μαντινάδα και τα σύγχρονα παθήματά της,  ΔΚ  62 (2001) 573 και 576 (βλπ. ολόκληρο το κείμενο στη ΧΕ  8.8. 2001. [The Cretan „mantinada“ and its modern misadventures, DΚ  62 (2001) 573 and 576.]

346.     «Η αποστολή της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη – ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – και το καθήκον μας, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιον»,   ΔΚ  62 (2001) 576 - 580. [The mission of Orthodoxy in Europe –the European Union in particular- and our duty to preach the Gospel”, DΚ  62 (2001) 576 - 580.]

347.     Παγκοσμιοποίηση της ειρήνης και της αγάπης,   ΔΚ  63 (2001) 583 -584. [Globalization of peace and love, DΚ  63 (2001) 583 -584.]

348.      ΕΚΡΥΣΗ. Μια ματιά στη Φιλοσοφία  του Πολιτισμού από τη σκοπιά του «παραλαμβάνω» και «παραδίδω»,     ΔΚ  63 (2001) 593 -594. [OUTFLOW. A glance at the Philosophy of Civilization from the viewpoint of “receiving” and “handing down”, DΚ  63 (2001) 593 -594.]

349.     Βιοηθική και Υγεία, στον τόμο: ΚΡΗΤΗ 2020 - Υγεία, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης - Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης (εκδ.), ΟΑΚ-Κολυμπάρι Χανίων 2001, 75-86. [Bioethics and Health, in Vol: CRETE 2020 – Health- Orthodox Academy of Crete – Department of Medicine of the University of Crete (pub.), OAC- Kolymbari Chania 2001, 75-86.]

350.     Διαλογική διαβίου μάθηση, στον τόμο: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική. Πρακτικά Θ΄ Παιδαγωγικού Συνεδρίου (Βόλος 1999),  Επιμέλεια  Κ. Χάρης – Ν. Πετρουλάκης και Σ. Νικόδημος, Εκδόσεις «Ατραπός», Αθήνα 2001, 145 – 172. [Dialogical Lifelong Learning, in Vol.: Continuing Education and Lifelong Learning. Minutes of the VIII Pedagogical Conference (Volos 1999), Ed. K. Haris-N. Petroulakis and S. Nikodimos, “Atrapos” publications, Athens, 2001, 145-172.]

351.      Χαμένο χειρόγραφο επιστρέφει στη Μονή Γωνιάς, ΧΝ 6. Ιουλίου 2001,10. Πρβλ. και λοιπές εφημερίδες της Κρήτης, της αυτής ημερομηνίας ή της επομένης. [A lost manuscript returns at the Gonia Monastery, ΧΝ 6. July 2001,10.]

352.     Greetings of the Conference of European Churches on the Occasion of 1700th Anniversary of the Proclamation of Christianity in Armenia, in: The Contribution of the Armenian Church To the Christian Witness in the Middle East, edit. by Seta B. Dadoyan, The Armenian Catholicosate of Cilicia, Antelias, Lebanon 2001, pp. 121- 122.

353.     Η Κρητική μαντινάδα και τα σύγχρονα παθήματά της, στον τόμο:  Δήμος Ακρωτηρίου, Πεπραγμένα Συνεδρίου "Η Κρητική Μαντινάδα", 4-5 Αυγούστου 2001, Επιμέλεια Κ. Δ. Μουτζούρης, Ακρωτήρι 2002, 193-199. Το αυτό στην εφημερίδα ΧΕ, 8. Αυγούστου 2001,10 -11. Το αυτό στην εφημερίδα ΜΕΣ, 8. Αυγ. 2001, 11. [The Cretan „mantinada“ and its modern misadventures, Volume: Municipality of Akrotiri, Minutes from the Convention „The Cretan Mantinada“, 4-5 August 2001, Ed. Κ. D. Moutzouris, Akrotiri 2002, 193-199. Id ΧΕ, 8. August 2001,10 -11. Id ΜΕΣ, 8. Αυγ. 2001, 11.]

354.      Wurzeln europäischer Identität-Mythen stellen Fragen an uns, in:  Europa-in welcher Verfassung?  Orientierungen auf dem Weg zur Finalität des europäischen Einigungsprozesses. Loccumer Protokolle 68/00, Loccum, 2001,163 - 172. [Roots of European Identity – Myths Ask Us Questions, in: Europe – In What Constitution? Orientations on the Way to the Finalization of the European Process of Unification. Loccumer Protokolle  68/00, Loccum, 2001,163 - 172.]

355.      *Kaϊris Theophilos, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, vierte Auflage, in:  RGG4,Bd. 4, Mohr Siebeck (Tübingen 2001), 738-739. [Kaϊris Theofilos, in:  Religion Past and Present, fourth edition, in: RGG4, Mohr Siebeck (Tübingen 2001), 738-739.]

356.      *Korais Adamantios, in: RGG4, Bd. 4,  Mohr Siebeck (Tübingen 2001), 1678-79. [Korais Adamantios, in: Religion Past and Present, fourth edition, RGG4, Mohr Siebeck (Tübingen 2001), 1678-79.]

357.      *Kreta. Kiche von, in: RGG4, Bd. 4,  Mohr Siebeck (Tübingen 2001), 1743. [Crete. Church of, in: Religion Past and Present, fourth edition, in: RGG4, Mohr Siebeck (Tübingen 2001), 1743.]
2002

358.     Τί  ἐστιν ἀλήθεια; , ΔΚ 64 (2002) 599 -600. [What is truth?, DΚ 64 (2002) 599 -600.]

359.     Ο Μύθος του Ανταίου και η Τοπική Ιστορία, ΔΚ 65 (2002) 625 – 628. [The Myth of Antaeos and  the Local History, DΚ 65 (2002) 625 – 628.]

360.     "Εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη" (Α΄ Κορ. 12, 26), ΔΚ 65 (2002) 629. Το αυτό, ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ 336 (2002) 10. [‘If one part suffers, all suffer together. If one flourishes, all rejoice together.’ (Α΄ Cor. 12, 26), DΚ 65 (2002) 629. Id, CHRONIKA KISSAMOU KAI SELINOU 336 (2002) 10.

361.     Η Βαβέλ της Αθήνας, ΔΚ 66 (2002) 631 – 632. [The Babel of Athens, DΚ 66 (2002) 631 – 632.]

362.     «Το σοκ της 11ης Σεπτεμβρίου και τα επακόλουθά του. Η περίπτωση των Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,  ΔΚ 66 (2002) 640 – 641. [The shock of 9/11 and its consequences. The case of the Human Rights Defenders”, DΚ 66 (2002) 640 – 641.]

363.     Ο Λόγος του Θεού και τα παράλογα του ανθρώπου,  ΔΚ 67 (2002) 647 -648. [The Word of God and the irrational actions of man, DΚ 67 (2002) 647 -648.]

364.     Προσφώνηση προς τον Σεβασμ. Μητροπολίτην Περγάμου Ιωάννην,  ΔΚ 67 (2002) 656 και 660. [Address to H.E. Metropolitan of Pergamos Ioannis, DΚ 67 (2002) 656 and 660.]

365.      (εκδ.) Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς μετά  Παρακλητικου Κανόνος καί Οἴκων εἰκοσιτεσσάρων. Ἐποιήθησαν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπό Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Χανιά 2002, 22004. [(Pub.) Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς μετά  Παρακλητικου Κανόνος καί Οἴκων εἰκοσιτεσσάρων. Ἐποιήθησαν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ὑπό Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Chania 2002, 2004]

366.      *Makrakis Apostolos, in: RGG4, Bd. 5, Mohr Siebeck (Tübingen 2002), 706.

367.      *Oikonomos Konstantinos, in: RGG4, Bd. 6, Mohr Siebeck  (Tübingen 2003),  497.

368.      *Papadopoulos Chrysostomos, in: RGG4, Bd. 6, Mohr Siebeck (Tübingen 2003),  861.

369.      *Pharmakides Konstantinos, in: RGG4, Bd. 6,  Mohr Siebeck (Tübingen 2003),  1264.

370.     Καταπατώνται βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ΧΕ, 21. Σεπτ. 2002,15. [Human rights are cruelly violated, ΧΕ, 21. Σεπτ. 2002,15.]

371.      Orthodoxe Hymnographie zum 1. September, dem Tag des Gebetes und der Feier für die Bewahrung der Schöpfung, Ökumenische Rundschau,  51. Jahrg. (Oktober 2002, Heft 4) 438 - 449. [Orthodox Hymnography for the 1st of September, the Day of Prayer and Celebration for the Protection of the Creation, Ökumenische Rundschau, annual volume 51 (October 2002, No. 4) 438 - 449.]

372.      (ed. with H. Thoolen)  11 September Aftershock: the case of Human Rights Defenders. Report of the Meeti ng of Human Rights Defenders at the  OAC, Crete, 18 – 21 September, 2002.

373.      If one part suffers, all suffer together. If one flourishes, all rejoice together. Keynote speech, Associated Country Women of the World, “Working with Women Worldwide”, European Area Conference, Orthodox Academy of Crete 2002.
2003

374.     Ελευθέριος Οικονόμου,  ΔΚ 68 (2003) 667 - 669. [Eleftherios Oikonomou, DΚ 68 (2003) 667 - 669.]

375.     Μαρίνα Λαμπράκη –Πλάκα, ΔΚ 68 (2003) 673 – 674. [Marina Lambraki-Plaka, DΚ 68 (2003) 673 – 674.]

376.     Προσφώνηση...στη ΜόσχαΔΚ 68 (2003) 678. [Address…in Moscow,  DΚ 68 (2003) 678.]

377.     Θεοκτονία δια Συντάγματος; ΔΚ 69 (2003) 679 - 680. [Constitutional Deicide? DΚ 69 (2003) 679 - 680.]

378.     In absentia Dei – Der Streit um den Gottesbezug in der Europäischen Verfassung, in: Orthodoxie Aktuell 10/2003,  2-3.[4] [362. In absentia Dei – The Controversy on the Reference to God in the European Constitution, in: Orthodoxie Aktuell 10/2003, 2-3.2]

379.     Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,  ΔΚ 69 (2003) 688 -693. [„The end of our life may be Christian…“, DK 69 (2003) 688 –693.]

380.     Το «Περιβόλι του Αποδήμου»,  DΚ 70 (2003)  704.[5] [The “Garden of the Emigrant”, DΚ 70 (2003)  704]

381.      O τρόχαλος του Μπάρμπα - Γιάννη. Εισήγηση στο Συνέδριο Κρητών όπου γης (ΟΑΚ, 20 – 24 Αυγούστου 2003) ΔΚ 70 (2003) 706 – 707. [6] [The shingle of Uncle Giannis. Address at the Conference of Cretans worldwide (ΟΑC, 20 – 24 August 2003) DΚ 70 (2003) 706 – 707.]                

382.      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Μεθἡμῶν Θεός!, ΔΚ 71 (2003) 711 -712. [EMMANUEL, May God be with us!, DΚ 71 (2003) 711 -712.]

383.      60 χρόνια μετά..., ΧΚΣ (2003), 7. [60 years later, ΧΚS (2003), 7.]

384.      De Kretenzische geest: Onashankelijk Maar Saamhorig, Interview met Thanasis Apostolou, GRIEKENLAND Magazine, Herfst 2003, p. 22-23 ( Photo: Christel Meijerman). 

385.     [έκδ. με Β. Γκέκα, Πολυτεχνείο Κρήτης), Α΄ Διεθνές Συνέδριο: Χριστιανική  Ανθρωπολογία και Βιοτεχνολογική Πρόοδος (Εισηγήσεις), Εκδόσεις Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Πολυτ. Κρήτης, Χανιά 2003. Το αυτό αγγλιστί: [ed. with B. Gekas],   I. International Conference: Christian Anthropology and Biotechnological Progress (Presentations), Orthodox Academy of Crete and Technical University of Crete), Chania 2003.
2004

386.       Τίς ἔκλεψεν ἡμῶν τήν ἐλπίδα;, ΔΚ 72 (2004) 719 – 720. [Who took our hope away?, DΚ 72 (2004) 719 – 720.]

387.     Ορθόδοξος Ιεραποστολή στον κόσμο που έρχεται, ΔΚ 72 (2004) 728 – 732. [Orthodox Mission in the world to come, DΚ 72 (2004) 728 – 732.]

388.     Στη μνήμη του Κώστα Μπάκα, ΔΚ 72 (2004) 734. Το αυτό  στην Εφημ. ΚΗΡ (Χανιά, 28 Ιαν. 2004) 11 και σε όλο τον Τύπο Κρήτης. [In memoriam of Kostas Bakas, ΔΚ 72 (2004) 734. Id ΚΗR (Chania, 28 Jan. 2004) 11 and in various publications of the Cretan press.]

389.     Η Φλόγα, ΔΚ 73 (2004) 735 -736. [The Flame, DΚ 73 (2004) 735 -736.]

390.     Η Εκκλησία στη διακονία των ψυχικά πασχόντων, ΔΚ 73 (2004) 741 και 744 – 747. [The Church at the service of the mentally ill, DΚ 73 (2004) 741 and 744 – 747.]

391.     Ευρώπη: Παιδεία και Πολιτισμός, ΔΚ 74 (2004) 751 -752. [Europe: Education and Civilization, DΚ 74 (2004) 751 -752.]

392.     Το δίκαιον και η αδικημένη δικαιοσύνη, ΔΚ 74 (2004) 753. [The law and the unfairly dealt with justice, DΚ 74 (2004) 753.]

393.     Σύγχρονα βιοηθικά διλήμματα, ΔΚ 74 (2004) 757 και 760 – 764. [Modern dilemmas on bioethics, DΚ 74 (2004) 757 και 760 – 764.]

394.     Η Φάτνη, το Ντοβλέτι και η Λέσχη, ΔΚ 75 (2004) 767 – 769. [The Creche, the Government and the Club, DΚ 75 (2004) 767 – 769.]

395.     Προσφώνηση [προς τα μέλη του συνεδρίου: Οι Περιφέρειες, πηγή τεχνογνωσίας, ΔΚ 75 (2004) 770. [Address to the members of the convention – organized with the European Union-: Regions, source of know-how, DΚ 75 (2004) 770.]

396.     H ΒΑΒΕΛ των ραδιοτηλεοπτικών διαλόγων, εφημ. ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΡΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 7. Φεβρ. 2004. [The BABEL of conversations held on radio and television, CHANIOTIKI ELEFTHEROTYPIA NEWSPAPER, 7 Febr. 2004.]

397.     Επικήδειος στον Γεώργιο Ναναδάκη, Εφημ. ΧΝ (Χανιά, 1. Φεβρ. 2004) 35. [Funeral speech for Georgios Nanadakis, XN Newspaper (Chania, 1. Febr. 2004) 35.]

398.     Πρόσωπον πρός πρόσωπον. Ἑτερότητα καί κοινωνία. Στό συλλογικό ἔργο: Θεολογία καί κόσμος σέ διάλογο. Τιμητικός Τόμος στόν Καθηγητή Γεώργιο Ἰ. Μαντζαρίδη, Ἐκδόσεις "Π. Πουρνάρα", Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 445 - 460. [Face to face. Otherness and Koinonia/Fellowship. At: Theology and society in discourse. Volume in honor of Professor Georgios I. Mantzaridis, Pournara Publications, Thessaloniki 2004, pp. 445-460.]

399.     «Γαίας Χανίων» δίκαιος έπαινος (Βιβλιοκρισία) ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 20 Δεκεμβρίου 2004, σελ. 35. [Deserved praise to “Gaia Chanion” (Book review), CHANIOTIKA NEA 20 December 2004, p. 35.]

400.     Diakonie der Versöhnung, in: Hans-Hermann Tiemann (Hg.) Erinnerung an Hans-Jürgen-Quest (1924-1999), Lit Verlag, Münster 2004, 111-115. [Diaconia of Reconciliation, in: Hans-Hermann Tiemann (Ed.) Rememberance of Hans-Jürgen-Quest (1924-1999), Lit Editions Münster 2004, 111-115.]

401.     Predigt in St. Michaelis – Hamburg, in:  Hans-Hermann Tiemann (Hg.) Erinnerung an Hans-Jürgen-Quest (1924-1999), Lit Verlag, Münster 2004, 115-122. [Sermon at St. Michaelis – Hamburg, in: Hans-Hermann Tiemann (Ed.) Rememberance of Hans-Jürgen-Quest (1924-1999), Lit Editions Münster 2004, 115-122.]
2005

402.     Ἐκκλησία άτυράννητος πόλις ἐπί τῆς γῆς, ΔΚ 76 (2005) 783. [Church, a city on earth without tyrants, DK 76 (2005) 783]

403.     Ερωτήματα που ζητούν απάντηση, ΔΚ 76 (2005) 795 – 796. [Questions demanding  answers, DΚ 76 (2005) 795 – 796.]

404.     Αναμνήσεις και παραινέσεις, ΔΚ 77 (2005) 799 – 800. [Memories and admonitions, DΚ 77 (2005) 799 – 800.]

405.     Παραχάραξη: Ένα θεολογικό σχόλιο, ΔΚ 77 (2005) 805 και 808 -809. [Forgery: A theological remark (at a meeting with the European Union), DΚ 77 (2005) 805 and 808 -809.]

406.     Τα ναρκωτικά, απειλή για την Κρήτη. ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,  03 -03 – 2005, σελ. 14. [Drugs as a threat for Crete. CHANIOTIKI ELEFTHEROTYPIA, 03 -03 – 2005, p. 14.]

407.     Πικρή ανάμνηση από τη γερμανική κατοχή, ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,  12 - 05 - 2005, σελ. 5. [Bitter memories from the German occupation, CHANIOTIKI ELEFTHEROTYPIA, 12 - 05 - 2005, p. 5].

408.      Το ξεροκόμματο. Στο βιβλίο: ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓΙΑΣ 1941-1945, Χανιά 2005,  επιμέλεια:  Βαρδής  Βαρδινογιάννης – Αργυρώ Κοκοβλή, σελ. 139 – 143. [Pittance. In: GERMAN PRISONS OF AGIA 1941-1945, Chania 2005,  edit.: Vardis Vardinogiannis Argyro Kokovli, pp. 139 – 143.]

409.      *Theotokis Nikiforos  RGG4, Bd. 8, Mohr Siebeck (Tübingen 2005).

410.      *Vamvas, Neophytes  RGG4,Bd. 8,  Mohr Siebeck (Tübingen 2005).

411.      *Voulgaris, Evgenios RGG4, Bd. 8,   Mohr Siebeck (Tübingen 2005). 

412.     Ο λόγος των Προφητών και ο λόγος των Εργαστηρίων. Προσφώνηση προς τα μέλη διεθνούς συνεδρίου Στατιστικής Φυσικής, στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Einstein, ΔΚ 78 (2005) 818. [The Word of the Prophets and the Word of the Laboratories. Address to the members of an international conference on Statistical Physics held as a contribution to the Einstein Year, ΔΚ 78 (2005) 818.]

413.     Βιοηθική: Θεολογικοί προβληματισμοί, ΔΚ 78 (2005) 825 – 827. [Bioethics: Theological reflections, DΚ 78 (2005) 825 – 827.]

414.     Με «γρήγορον νοῦν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν». Προσφώνηση κατά την πάνδημη τελετή αποχαιρετισμού  του αποχωρούντος από την ενεργό ποιμαντορία Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου (Καστέλλι, 22 Αυγ. 2005), ΔΚ 78 (2005) 827. [With a “swift mind, sane reflection and a sober heart”. Address at the general farewell ceremony in honor of Irineos, Metropolitan of Kisamos and Selino upon retiring from active pastorate (Kastelli, 22 Αug. 2005), DΚ 78 (2005) 827]

415.     Τί δεν είναι ανάπτυξη. Χαιρετισμός στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Κρήτης, ΔΚ 78 (2005) 828. [What does not constitute development. Address at the Cretan Convention on Development, DΚ 78 (2005) 828.]

416.     Aspekte Orthodoxer Sozialethik, in: Perspektiven ökumenischer Sozialethik. Der Auftrag der Kirchen im größeren Europa von Ingeborg Gabriel, Alexandros K. Papaderos, Ulrich H. J. Körtner, Matthias- Grünnewald-Verlag, Mainz 2005, 23-126  και 295-304 (Literatur). 2. Auflage 2006, 337 Seiten. [Aspects of Orthodox Social Ethics, in: Perspectives of Ecumenical Social Ethics. The Task of the Churches in a bigger Europe, by Ingeborg Gabriel, Alexandros K. Papaderos, Ulrich H. J. Körtner, Matthias- Grünewald-Verlag, Mainz 2005, 23-126 and 295-304 (Literature). 2nd edition 2006, 337 pages].

417.      Civilization: Some Observations on Terminology, in: Civilisations and Public Law, European Public Law Series, Vol. LXXIX,  European Public Law Center, Edited by E. Venizelos / A. Pantélis, EsperiaPublications,  London 2005, 67-77.                                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                                                                   


2006

418.  ÉLAN VITAL OECUMÉNIQUE, ΔΚ 79 (2005) 831- 832.

(Το αυτό: ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 657 (2006) 19-21).

419.     Συνέντευξη [περί ΟΑΚ], Μαθητικοί Παλμοί (μαθητικό περιοδικό του 1ου Γυμνασίου Χανίων), τεύχος 19 (2006) 15-19. [Interview (on OAK), Mathitiki Palmi (student magazine of the 1st High School of Chania), Nr. 19 (2006) 15-19.]

420.      ÉLAN VITAL OECUMÉNIQUE, ΔΚ 79 (2005) 831- 832.

Το αυτό:

          - ÉLAN VITAL OECUMÉNIQUE, ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 657 (2006) 19 – 21.

421.     Einleitung, in: Ulrich Kadelbach, Mit Kazantzakis auf den Athos. Kretische Spuren, Verlag Dr. Thomas Balistier, Möhringen (2006,) 9-16. [Introduction, in: Ulrich Kadelbach, With Kazantzakis on to Mount Athos. Cretan Traces, Editions Dr. Thomas Balistier, Möhringen (2006), 9-16.]

422.     Δράξασθε παιδείας..., Δ.Κ. 81(2006) 863-864. Το αυτό: ΧΕ 7408 (29-07-2006) 3. ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ  321 (30-07-2006)15.Κρητική Ενημέρωση 47 (Αθήνα 2006) 27. [Seize education, Δ.Κ. 81(2006) 863-864. Id: ΧΕ 7408 (29-07-2006) 3. ΝΕΟS ΚIRIKAS 321 (30-07-2006)15.Kritiki Enimerosi 47 (Athens 2006) 27.]

423.      Τοπωνύμια και Τόποι, Σελινώτικα Νέα 332 (3 – 08 – 06) 18. Πρβλ.  Επίσης:

-Από τον Διευθυντή της ΟΑΚ, Πρωτοβουλία για «διάσωση» τοπωνυμίων του Σελίνου, ΧΝ (25-07-2006) 8.

-ΧΕ (25-07-2006) 19.

[Names and Places, Seliniotika Nea (3 – 08 – 06) 18. Also compare:

-Initiative for the “salvation” of place names in Selinon, XN (25-07-2006) 8].

-ΧΕ (25-07-2006) 19.]                   

424.     Γεώργιος Πυροβολάκης. Με την ευκαιρία των αποκαλυτπηρίων της προτομής του, Αγώνας της Κρήτης 6615 (22.8.2006) 15 και 29. Το αυτό, Σελινιώτικα Νέα 334 (24.8.2006) 23. [George Pyrovolakis. On the unveiling ceremony of his bust, Agonas tis Kritis 6615 (22.8.2006) 15 and 29. Id, Seliniotika Nea 334 (24.8.2006) 23.]

425.     Diskussionsbeiträge in: Ingeborg Gabriel, Franz Gassner (Hg),  Solidarität und Gerechtigkeit. Ökumenische Perspektiven, Matthias- Grünewald-Verlag, 2006,  56, 115f., 133, 270. [Contributions to the Discussion, in: Ingeborg Gabriel, Franz Gassner (Eds.), Solidarity and Justice. Ecumenical Perspectives, Editions Matthias- Grünewald, 2006, 56, 115f., 133, 270.]

426.      Η καταστροφή των Τριών Χωριών στα πλαίσια της Αντίστασης στο Σέλινο, ΧΕ, 30 Σεπτ. 2006, 10-11. Το αυτό, ΑτΚ 30. Σεπτ. και 1. Οκτ. 2006 (πρβλ. ΧΚΣ 305 (1999) 8 και 14). [The destruction of “Tria Choria” during Resistance at Selinon, XE, Sept. 2006.]

427.      Eberhard Müller, der Ökumeniker, in: Gesellschaftspolitische Verantwortung. Dr. Eberhard Müllers Beitrag zum Profil der Kirche. Bad Boll Skripte 7/2006. [Eberhard Müller, the Ecumenist, in: Socio-political Responsibility. Dr. Eberhard Müller´s Contribution to the Profile of the Church. Bad Boll Sripte 7/2006.]

428.     Neuorientierung des Lebens. Orthodoxe Akademie Kretas, in:  SYM. Magazin der Evangelischen Akademie Bad Boll 4 (2006) 14. [A New Orientation of Life. Orthodox Academy of Crete, in: SYM. Magazine of the Evangelical Academy Bad Boll 4 (2006) 14.]

429.     Η εκκλησιαστική διακονία του «Διαλόγου των Πολιτισμών», Ἁντίδωρον τῷ Μητροπολίτῃ Μεσσηνίας Χρυσοστόμῳ Θέμελῃ, Τόμος Τέταρτος, Καλαμάτα 2006, 263-280. [Ecclesiastical diakonia of the “Dialogue among Civilizations”, A gift to Metropolitan from Messinia  Chrysostomos Themelis, Vol. Four, Kalamata 2006, 263-280.]
2007

430.     Πρόσωπον προς πρόσωπον, Η ανθρώπινη επικοινωνία, Έκδοση: Νεανικός Επιμορφωτικός Ὀμιλος Σύρου 2007, 189. [Face to face, Human Communication. Youth Association of Syros-Island, 2007, 189].

431.     ΠΙΣΤΗ –  ΕΠΙΣΤΗΜΗ –ΖΩΗ. Ἡ Ὀρθοδοξία σέ διάλογο, Χανιά 2007. [FAITH-SCIENCE-LIFE. Orthodoxy in dialogue, Chania 2007, 134 pages.]
2008

432.     Επικήδειος στον Πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Καρδαμάκη, Ν.ΚΗR  (22 Απριλίου 2008 (22). [Funeral speech to the Rev. Michail Kardamakis Ν.ΚΗΡ April 2008 (22)].

433.     Προλογικό σημείωμα τοῦ Ἀρχισυντάκτη, Μητροπολίτης Εἰρηναῖος (Γαλανάκης), Ὀραματισμοί-Ἀγῶνες-Καρποί, Χαριστήριος Τόμος, Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου καί Σελίνου (Ἐκδ.), (Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς . Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης), Κίσαμος 2008, 13-15. [Prologue of the Editor in chief, in: Metropolitan Irineos (Galanakis), Visions-Endeavours-Gains, A Volume of thanks, Ecumenical Patriarchate, Holy Metropolits of Kisamos and Selinon (Ed.), Kisamos 2008, 13-15)], 755 pages.]

434.     Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναίου Συνοπτική Χρονολογική Διαδρομή (ἐπιλογή), ὡς ἄνω, 43-49. [Short Review of the Life Course of Irineos, Metropolitan of Kisamos and Selinon (selection), Ibid. 43-49]

435.      Τό Μαρτύριον τῆς Συνειδήσεως: Ὁ Εἰρηναῖος καί ἡ στρατιωτική δικτατορία, ὡς ἄνω, 245-290. [The Martyrdom of Conscience: Irineos and the military junta, Ibid. 245-290]

436.     Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τη ζωή τοῦ Εἰρηναίου (Ἐπιλογή-Ἐπιμέλεια-Κείμενα), ὡς ἄνω, 695-743. [Snapshots from the life of Irineos (Compilation-Edition-Texts), Ibid. 695-743]

437.     Προλογικό Σημείωμα, Στυλιανός Χ. Τσομπανίδης, Υπέρ της  των πάντων ενώσεως. Ἡ συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008, 13-16. [Preface, in: Stylianos C. Tsobanidis, In favor of the unity of all. The contribution of the Orthodox Church and Theology to the World Council of Churches, Pournara Publications (Thessaloniki 2008, 13-16)]

438.     Προσφώνηση (Κυριακή της Ορθοδοξίας), Π.Κιτρομηλίδης, Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθδοξη παράδοση, Εκδ. Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Γωνιά Χανίων 2008, 5-8. [Address, at Sunday of Orthodoxy, P. Kitromilidis Admonition to government in the Orthodox tradition, Pub. of the Orthodox Academy of Crete, Gonia Chania 2008, 5-8]

439.      Ο Μόσχας Αλέξιος και η Κρήτη, ΧΚΣ 404 (Ιαν. 2008) 15. Το αυτό στην Εφημ. ΠΑΤΡΙΣ, Ηράκλειον 8 Δεκ. 2008, 13. [Crete and Alexios, the Patriarch of Moscow, XKS 404 (Jan. 2008) 15]
2009

440.      Ἐπί πτερύγων  ἀνέμων, στο: Ἕνα πολυφωνικό πορτραῖτο γιά τόν ΕΙΡΗΝΑΙΟ, ἔκδ. Μαρίας Ἀνουσάκη-Πάλλιου, Ἀθήνα 2009,  79-83.

441.      Μια δίκαιη βράβευση [Γρηγορίου Λαρεντζάκη + φωτογραφία του], ΤΟΛ 13 Ιουν. 2009/25. [A reward deserved (Grigorios Larentzakis), TOL 13 Jun. 2009/25]

442.      Τηλεοράσεως Κισάμου δίκαιος έπαινος, ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ 34 (2009), 26-27 (βλ. και σελ. 18 εξ.).

443.      Κείμενο Ορατορίου: Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, Χανιά Κρήτης 2009, σελ. 44. [Libretto for the Oratorio: The Apostle Paul, the winds of Crete and of the Oikoumene, Chania Crete 2009, 44 pages].

444.      Zu einer Hoffnung in Christus berufen, Grusswort bei der 13. Kek-Vollversammlung, KEK-Website.

445.      Make Room in Your Hearts for Us. Synchoresis-Source of Hope. 13. CEC-Assemly, CEC/Website.
2010

446.      Μνήμες και Διδαχές. Ελευθερία Ο. Παπαδερού, ΣΝ 496 (2010) 13.

447.      Όχι στους εμπρηστές των «δένδρων της ζωής», ΧΝ 20-01-2010, 38.

448.      ΜΕΤΑΚΕΝΩΣΙΣ. Ἑλλάδα-Ὀρθοδοξία-Διαφωτισμός κατά τόν Κοραῆ καί τόν Οἰκονόμο, ΑΚΡΙΤΑΣ, Ἀθήνα 2010.

449.      Δαρβίνος και Θεολογία της εξέλιξης, Ενοριακή Παρουσία 50 (Ρέθυμνο 2010) 13-14.

450.      Das Rätsel des Apostels Paulus und des Physikprofessors ‘Perhaps’. Eine griechisch-orthodoxe Betrachtung, in: Severin J. Lederhilger (Hrsg.), Den Himmel offen lassen. Der christliche Glaube in der Herausforderung des wissenschaftlichen Weltbildes, PETERLANG. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2010, 166-169

      Dr. ALEXANDROS PAPADEROS ΤΟΜΟΣ    ΕΟΡΤΙΟΣ.  (Τιιμητικός Τόμος με την ευκαιρία της 60ετίας του Α.Παπαδερού. Festschrift für Dr. Alexandros Papaderos), ÖF Nr.15 (GRAZ 1992), σελ. 350. [A Festschrift - Volume to honour A. Papaderos on the occasion of his 60th birthday, edited by the University of Graz/Austria, ÖF Nr.15 (GRAZ 1992), 350 pages].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ, Τριμηνιαίο Δελτίον Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, τ. 1- (1986-2005) 1-814, σύνολο σελίδων: 1054). Εκδότης - Δ/ντής Συντάξεως:: Α. Παπαδερός, επιμέλεια: Ιωάννα Τζολάκη (τα μη ενυπόγραφα κείμενα έγραψε ο Α. Παπαδερός).[1] Πρβλ. Γεωργίου Τσέτση, ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 1983, Ἀθῆναι 1984, 15 ἑξ.: «Μέ τό ΒΕΜ ἀσχολήθηκε ἡ Β΄Ὁμάδα Προβληματισμοῦ, κάτω ἀπό τόν γενικό τίτλο «ἀρχίζοντας βήματα πρός τήν ἑνότητα». Πρόεδρος τῆς Ὁμάδας αὐτῆς ἦταν ὁ Μητροπολίτης Ἐλσιγκίου Ἰωάννης, ἕνας δέ ἀπό τούς κύριους εἰσηγητές, ὡς πρός τό θέμα τῆς παραλήψεως  (reception) τοῦ ΒΕΜ ἀπό τίς Ἐκκλησίες, ὁ Δρ. Ἀλέξανδρος Παπαδερός.» Πρβλ και σελ. 29.

[2] Αναφέρεται σε συνέντευξη του Α.Π. προς SOP (Ιαν. 1984).

[3]  Η ῼΔΗ παρουσιάσθηκε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στη Μεγάλη Αίθουσα της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στις 12 Μαρτίου 1995 (Κυριακή της Ορθοδοξίας) σε μουσική  Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε ο ίδιος στο πιάνο μέρη του έργου.  Μέρη της ῼΔΗΣ έψαλε στην ίδια εκδήλωση ο χορός του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων «Γεώργιος ο Κρής» σε βυζαντινό ύφος, που μελοποίησε ο  Γεώργιος Χατζηθεοδώρου (βλπ. ΔΚ 36 (1995) 291, όπου δημοσιεύεται και σχετικό Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου· πρβλ. ΔΚ 38 (1995) 305). Ο αυτός χορός απέδωσε ολόκληρο το έργο  ενώπιον των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας κατά τα εγκαίνια του Νέου Συνεδριακού Κέντρου της ΟΑΚ ( 12 – 11 – 1995). Βλπ. ΔΚ 39 (1995) 316.  Η  ῼΔΗ  διατίθεται σε  CD με συνοδευτικό τεύχος του κειμένου και μετάφραση στα Αγγλικά από τον αιδεσιμολ.  Ιωάννην Ράφαν, μουσική Γ. Χατζηθεοδώρου, απόδοση από τη Χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χανίων "Γεώργιος ο Κρης", ΑΕΡΑΚΗΣ, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι, 1996.

[4] Μετάφραση του προηγουμένου.  Το αυτό,  Alexandros Papaderos, In absentia Dei. Streit um den Gottesbezug in der europäischen Verfassung, in: Der Christliche Osten 6 (2003)  366 – 367. Πρβλ.  KNA / ÖKI / 38 - 2003. Το αυτό Alexandros Papaderos, In absentia Dei. Streit um den Gottesbezug in der Εuropäischen Verfassung, in: St. Andreas-Bote, München (Februar 2004)  3 – 4).

[5] Το αυτό, Χανιώτικη Ελευθεροτυπία 6678 (4 Σεπτ. 2003) σελ. 8. Το αυτό, Σελινιώτικα Νέα 188 (4 Σεπτ. 2003) 6.

[6] Το αυτό, Εφημ. ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (Χανιά, 23. Αυγ. 2003) 12. Το αυτό,  ΜΕΣ (Ηράκλειον, 24 Αυγ. 2003) σελ. 8. Το αυτό, εφημ. ΠΑΤΡΙΣ (Ηράκλειον 23.08.03) 4.